Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c.

20 listopada 2019

Zażalenie przysługuje na każde postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia. Poza postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia bądź o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie, zaskarżalne są zatem także postanowienia o uchyleniu lub zmianie prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, czy postanowienia stwierdzające upadek zabezpieczenia lub oddalające wniosek o stwierdzenie upadku zabezpieczenia. Reforma k.p.c. zmodyfikowała zasady, wedle których rozpoznawany jest omawiany środek odwoławczy.

Postępowanie w sprawie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu (rozumiane jako postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia bądź oddaleniu wniosku o zabezpieczenie) przebiega tak samo jak w stosunku do pozostałych, wspomnianych wyżej, kategorii postanowień (zobacz więcej: Paweł Wiśniewski: Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu.

Termin na wniesienie zażalenia

Termin na wniesienie zażalenia wynosi tydzień liczony od:

  • dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem,
  • dnia ogłoszenia postanowienia wydanego na posiedzeniu jawnym, jeśli sąd odstąpił od jego uzasadnienia,
  • dnia doręczenia postanowienia bez uzasadnienia wydanego na posiedzeniu niejawnym, jeśli sąd odstąpił od jego uzasadnienia.

Postanowienia o zabezpieczeniu wydane na posiedzeniu niejawnym podlegają doręczeniu przede wszystkim uprawnionemu, zaś obowiązanemu niektóre postanowienia nie są doręczane, albo doręcza je inny podmiot jak organ egzekucyjny przystępujący do wykonania zabezpieczenia czy sąd wieczystoksięgowy dokonujący wpisu ostrzeżenia wpisu w księdze wieczystej.

Rozpoznanie zażalenia

Zażalenie rozpoznaje sąd pierwszej instancji (sąd, który wydał zaskarżone postanowienie), orzekając w składzie trzech sędziów, niezależnie od tego w jakim składzie orzekał sąd, który wydał zaskarżone postanowienie. Z orzekania wyłączeni są przy tym z mocy prawa sędziowie, którzy brali udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.

Gdyby w sądzie pierwszej instancji nie można było utworzyć składu do rozpoznania zażalenia, zażalenie powinien rozpoznać sąd drugiej instancji.

Zażalenie podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym.

O zażaleniu, sąd orzeka postanowieniem, w którym może: 

  • oddalić zażalenie
  • uchylić zaskarżone postanowienie
  • zmienić zaskarżone postanowienie.

 

 

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o zabezpieczeniu po reformie k.p.c.
Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal