Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zażalenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym

31 lipca 2020

Zażalenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym przysługuje od nieprawomocnych orzeczeń WSA. Środek ten nie dotyczy orzeczeń merytorycznych, a zatem nie dotyczy wyroków. Zażalenia wnosi się przede wszystkim na postanowienia i zarządzenia wydane w toku postępowania, z reguły o charakterze wpadkowym, tj. dotyczące kwestii ubocznych w postępowaniu.

Jak wskazuje Tomasz Grzybowski w procedurze: Wniesienie zażalenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym, w tym też sensie zażalenie jest środkiem o charakterze prewencyjnym, tj. ma zapobiegać wydaniu wadliwego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Kto może wnieść zażalenie?

Co do zasady, uprawnionymi do wniesienia zażalenia są:

  • strona,
  • podmiot, którego sąd nie dopuścił do udziału w sprawie,
  • prokurator,
  • Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • Rzecznik Praw Dziecka,
  • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Tomasz Grzybowski zauważa, że w niektórych sytuacjach krąg ten jest zawężony - np. w przypadku postanowień w przedmiocie prawa pomocy wydanych w pierwszej instancji przez WSA zażalenie przysługuje wyłącznie wnioskującemu o prawo pomocy.

Jaki jest termin na wniesienie zażalenia?

Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia lub zarządzenia.

Termin wniesienia zażalenia jest ustawowym, zawitym terminem procesowym. Oznacza to, że zażalenie może zostać skutecznie wniesione jedynie przed upływem ww. terminu (uchybienie skutkuje odrzuceniem zażalenia), nie jest możliwe jego przedłużenie.

Zażalenie wniesione z uchybieniem terminu do dokonania tej czynności jest niedopuszczalne, przy czym pamiętać należy o tym, że jest to termin przywracalny. Podmiot, który uchybił ww. terminowi, może wnosić o jego przywrócenie.

Dewolutywność i suspensywność zażalenia - co to znaczy?

Tomasz Grzybowski zwraca uwagę, że zażalenie jest środkiem odwoławczym względnie dewolutywnym, ponieważ jakkolwiek co do zasady rozpoznaje je NSA, to przewidziana została możliwość rozpoznania zażalenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i ostatecznego załatwienia sprawy w ramach tzw. autokontroli, bez przekazywania akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

Zażalenie jest ponadto środkiem zaskarżenia względnie suspensywnym, tj. nie wstrzymuje co do zasady wykonania zaskarżonego postanowienia, jednakże WSA może wstrzymać jego wykonanie do czasu rozstrzygnięcia zażalenia.

 Jakie wymagania formalne powinno spełniać zażalenie?

 Zażalenie, by zostać skutecznie złożonym, musi spełnić określone wymagania formalne.

Zażalenie powinno:

  • czynić zadość wymaganiom określonym dla pisma w postępowaniu sądowym,
  • zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie,
  • zawierać zwięzłe uzasadnienie.

Wymogi powyższe odnoszą się także do zażalenia na zarządzenie przewodniczącego wydziału w WSA.

Tomasz Grzybowski zauważa, że nie ma obowiązku wskazywania podstaw zaskarżenia, jakkolwiek wydaje się to celowe z perspektywy skuteczności ww. środka odwoławczego.

Znacznie więcej informacji na ten temat znajdziesz w procedurze: Wniesienie zażalenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film (https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc) opisujący tę kategorię dokumentów.

 

Zażalenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.