Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zbieg egzekucji do rachunku bankowego

02 lipca 2021

W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy kwoty znajdujące się na rachunku bankowym nie wystarczają na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, bank dokonuje wypłat z tego rachunku na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia. Jednak w praktyce pojawia się wiele wątpliwości m.in. Jakie są przesłanki wystąpienia zbiegu egzekucji do rachunku? W jaki sposób rozstrzygać zbieg? Jakie są zasady przekazywania przez bank środków na rzecz organu właściwego do dalszego, łącznego prowadzenia postępowania?

Przesłanki wystąpienia zbiegu egzekucji do rachunku

Zbieg egzekucji powstaje w przypadku, gdy:

  1. rachunek zostaje zajęty przez co najmniej dwa różne organy egzekucyjne (co najmniej jeden sądowy oraz co najmniej jeden administracyjny),
  2. kwoty znajdujące się na rachunku bankowym nie wystarczają na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności.

Przykład:

Rachunek bieżący należący do dłużnika został zajęty w toku postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komornika oraz naczelnika urzędu skarbowego. Na zajętym rachunku znajdowała się kwota 5000 zł, natomiast suma należności dochodzonych przez organy egzekucyjne wynosiła 20.000 zł.

W sprawie wystąpi zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej, gdyż rachunek dłużnika został zajęty zarówno w toku postępowania komorniczego, jak i administracyjnego, a ilość znajdujących się na nim środków nie pozwala na jednoczesną realizację obu zajęć.

Sposób rozstrzygnięcia podstawowego zbiegu egzekucji 

W celu rozstrzygnięcia zbiegu należy w pierwszej kolejności ustalić, który z organów egzekucyjnych dokonał zajęcia jako pierwszy. Dopiero w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa, zbieg jest rozstrzygany na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Biorąc pod uwagę fakt elektronizacji zajęć wierzytelności z rachunków bankowych, przyjąć należy, że w praktyce najczęściej o rozstrzygnięciu zbiegu będzie decydowała chwila dokonania zajęcia.

Przykład:

Rachunek bieżący dłużnika został zajęty w dniu 19.05.2021 r. o godz. 10.00 przez komornika oraz tego samego dnia, o godz. 14.00, przez naczelnika urzędu skarbowego.

Bank powinien poinformować oba organy egzekucyjne o rozstrzygnięciu zbiegu na rzecz komornika jako organu, który pierwszy dokonał zajęcia rachunku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z komentarzem Zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej do rachunku bankowego. Publikacja omawia praktyczne zagadnienia związane ze zbiegiem egzekucji komorniczej i administracyjnej do rachunku. Została opatrzona przykładami zaczerpniętymi z praktyki bankowej, pozwalającymi na lepsze zrozumienie omawianych zagadnień.

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Monika Kozłowska

product manager LEX Banki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.