Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Złożenie pozwu wymaga wiedzy i doświadczenia

16 maja 2019

Złożenie pozwu, cofnięcie pozwu, odpowiedź na pozew, odrzucenie pozwu, to tylko część zdarzeń związanych z domaganiem się udzielenia ochrony sądowej przez nakazanie pozwanemu określonego zachowania się. Warto zatem usystematyzować sobie wiedzę m.in. co do sposobów składania pozwów, czy sposobów ich formułowania w zależności od rodzaju powództwa.

Pozew co do zasady składa się w ramach pisma procesowego. Są jednak sytuacje, w których przepisy prawne przewidują formę ustną, a także wniesienie na urzędowym formularzu, czy za pomocą systemu teleinformatycznego. Ponadto funkcję pozwu mogą pełnić różnego rodzaju wnioski i odwołania.   

Złożenie pozwu wymaga wiedzy i doświadczenia

Pozew a powództwo

Pamiętajmy również, że wyróżnia się trzy rodzaje powództw:

– o zasądzenie świadczenia,

– o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,

– o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa.

W zależności od rodzaju powództwa, żądania pozwu mogą mieć inną treść i sposób formułowania. Podobnie, w zależności od rodzaju sprawy, materialnoprawne i procesowe skutki doręczenia mogą być różne. Program LEX, to miejsce w którym powyższe kwestie wizualizuje na schemacie oraz opisuje Paweł Wiśniewski w procedurze "Złożenie pozwu".   

Wymogi formalne

Jak przypomina Paweł Wiśniewski, pozew musi spełniać:

– ogólne wymagania pisma procesowego z art. 126 k.p.c.,

– szczególne wymagania z art. 187 § 1 k.p.c., przy czym brak wymaganej w art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. informacji w przedmiocie podjęcia próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu nie wymaga uzupełnienia pozwu w trybie art. 130 § 1 k.p.c., gdyż nie uniemożliwia nadania mu prawidłowego biegu.

Wymaganie oznaczenia daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia (art. 187 § 1 pkt 1(1) k.p.c.) pozwala na ustalenie terminu przedawnienia, co ma istotne znaczenie w sprawach przeciwko konsumentom. W tych sprawach po upływie terminu przedawnienia nie można bowiem domagać się zaspokojenia roszczenia (art. 117 § 2(1) k.c.), co oznacza, że w razie upływu przedawnienia powództwo podlega oddaleniu bez potrzeby zgłaszania przez pozwanego zarzutu przedawnienia. Wydaje się natomiast, że w innych sprawach, w których uwzględnienie przedawnienia wymaga zgłoszenia zarzutu, brak oznaczenia daty wymagalności roszczenia nie będzie uniemożliwiał nadania sprawie dalszego biegu, a zatem nie będzie uzasadniał zwrotu pozwu. Zauważyć także trzeba, że na ogół w sprawach o zapłatę obok należności głównej dochodzone są także odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia, co wymaga podania w pozwie okoliczności faktycznych uzasadniających roszczenie odsetkowe, w tym początkową datę naliczania odsetek. Z okoliczności tych co do zasady wynika zaś data wymagalności roszczenia.

Dokładnie określone żądanie (art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c.) oraz okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie (art. 187 § 1 pkt 2 k.p.c.) wyznaczają granice orzekania, poza które sąd nie może wychodzić (art. 321 § 1 k.p.c.).

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

   

Procedury powiązane

Złożenie pozwu to tylko mały fragment postępowania w danej sprawie cywilnej. Po złożeniu pozwu następują dalsze czynności podejmowane zarówno przez sąd, jak i innych uczestników postępowania. Okazuje się również, że nawet w ramach składania pozwu może dochodzić do konieczności podjęcia dodatkowych czynności związanych z tym etapem postępowania. Przede wszystkim mowa tu o kwestii usuwania ewentualnych braków formalnych i fiskalnych pozwu. Warto odnotować, że czynności z tym związane opisane zostały w dwóch kolejnych procedurach Pawła Wiśniewskiego: "Usuwanie braków formalnych pisma procesowego" i "Opłacanie pisma procesowego", do których znajdziemy bezpośrednie odesłanie z procedury "Złożenie pozwu". Inna kwestia, to możliwość cofnięcia pozwu, która również doczekała się opisu w ramach oddzielnej procedury "Cofnięcie pozwu".  

Program LEX, to jednak nie tylko procedury. Znajdziemy w nim tysiące innych dokumentów dotyczących złożenia pozwu, począwszy od cenionych komentarzy, monografii i innych publikacji, skończywszy na dokumentach urzędowych takich jak np. orzeczenia sądów.

Zachęcamy do lektury!  

Wojciech Kowalski product manager

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.