Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Uprawnienia organów w postępowaniach o zmianę decyzji środowiskowej - zaproszenie na szkolenie

16 maja 2022

Zmiana decyzji środowiskowej jest wyjątkiem od zasady trwałości decyzji administracyjnych. Aby skorzystać z tej możliwości należy spełnić łącznie określone warunki. Jakie problemy mogą pojawić się w trakcie postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej? Jakie uprawnienia przysługują organom?

Do procedury zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373) dotyczące oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko (dział V i VI ustawy). Jakie uprawnienia przysługują organom w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej? Jakie problemy pojawiają się najczęściej w czasie tego postępowania?

Uprawnienia organów w postępowaniach o zmianę decyzji środowiskowej - zaproszenie na szkolenie

Odpowiedzi na te oraz inne pytania zostaną udzielone w czasie webinaru pt. "Uprawnienia organów w postępowaniach o zmianę decyzji środowiskowej", które odbędzie się 24 maja 2022 r. o godz. 10.00. Zapraszam do udziału w szkoleniu!

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

  • jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej oraz jej zmiany,
  • jaką rolę pełnią organy w wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w przypadku zmiany tej decyzji,
  • jak rozwiązać problemy, które najczęściej pojawiają się w trakcie postępowania dotyczącego zmiany decyzji środowiskowej.

Szkolenie jest skierowane w szczególności do:

  • regionalnych dyrektorów ochrony środowiska,
  • wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
  • starostów,
  • dyrektorów regionalnych dyrekcji lasów państwowych.

Szkolenie poprowadzi pani Adrianna Ogonowska - radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ekspert w zakresie prowadzenia szkoleń oraz autorka wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących odpadów komunalnych, ocen oddziaływania na środowisko oraz ochrony środowiska morskiego.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ KLIKAJĄC TUTAJ

Uprawnienia organów w postępowaniach o zmianę decyzji środowiskowej - zaproszenie na szkolenie
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.