Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiana właściwości urzędów skarbowych od 1.01.2021 r.

10 marca 2021

Od stycznia nastąpiły duże zmiany w zakresie właściwości organów podatkowych. Obsługą największych podatników i grup kapitałowych zajmie się I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Nadal funkcjonuje 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do obsługi dużych przedsiębiorców. 

Od 1.01.2021 r. dla dużej części podatników zmieniła się właściwość urzędów skarbowych. Zmiany te nastąpiły automatycznie i nie spowodowały konieczności składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o zmianie ani aktualizacji VAT-R. Wywołują one jednak szereg obowiązków i wątpliwości dotyczących składanych deklaracji, a także skutki na gruncie prowadzonych postępowań administracyjnych.

I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie dla największych podatników

Nastąpiła koncentracja obsługi podmiotów z całego kraju, które prowadzą działalność o największej skali, tj. o przychodach/obrocie netto powyżej 50 mln euro, przez jeden urząd skarbowy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Urząd ten jest właściwy także dla:

 • spółek giełdowych,
 • NBP, banków państwowych i krajowych w formie spółek akcyjnych i banków hipoteczne,
 • krajowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji,
 • spółek publicznych, które mają siedzibę na terytorium Polski oraz
 • podatkowych grup kapitałowych i spółek wchodzących w ich skład (niezależnie od przychodu/obrotu).

Procedura Właściwość miejscowa wybranych grup podatników ma na celu przedstawienie szczegółowych reguł ustalania właściwości miejscowej organu podatkowego dla wybranych grup podatników, obsługiwanych od 1.01.2021 r. przez I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie oraz duże urzędy skarbowe.

Wyspecjalizowane urzędy dla dużych podatników

Tzw. duże urzędy skarbowe rozpoczęły pracę od 2014 r. jako wyspecjalizowane urzędy do obsługi wybranych grup podatników. Obecnie 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych przejęło obsługę dużych podmiotów gospodarczych. Są nimi:

 • podmioty o przychodzie/obrocie netto od 3 do 50 mln euro (z wyłączeniem spółek cywilnych),
 • przedsiębiorcy zagraniczni o dużej skali (tj. przychodzie/obrocie netto od 3 mln euro),
 • uczelnie i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej  (tj. przychodzie/obrocie netto od 3 mln euro),
 • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, niebędących osobami fizycznymi,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • SKOK oraz banki spółdzielcze

Procedura Właściwość miejscowa wybranych grup podatników prezentuje zasady ustalania właściwości miejscowej organu podatkowego dla dużych podatników.

Zmiany w zakresie składania deklaracji VAT, CIT, PIT

Ogólne reguły ustalania właściwości miejscowej organu podatkowego przedstawia procedura Właściwość miejscowa organów podatkowych od 1.01.2021 r..

Deklaracje VAT – od 1.01.2021 r. deklaracje JPK_VAT oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe upływające przed tą datą, w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2020 r., składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie. Oznacza to, iż deklaracje JPK_V7M za grudzień 2020 r. lub JPK_V7K za IV kwartał 2020 r. należy złożyć do „nowego” urzędu skarbowego. Zasada ta dotyczy także korekt deklaracji sporządzanych po 1.01.2021 r. – są one składane już do „nowych” urzędów niezależnie od okresu, którego dotyczą.

Deklaracje CIT – zeznanie CIT za 2020 r. należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na 1.01.2021 r., a więc do urzędu właściwego po zmianie. Podmioty, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zakończył się po 31.12.2020 r., zeznanie CIT za 2020 r. powinny złożyć do urzędu skarbowego, który był właściwy w pierwszym dniu tego roku podatkowego.

Deklaracje PIT – deklaracje te za 2020 r. należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego na 1.01.2021 r., czyli do urzędu skarbowego właściwego po zmianie. Natomiast deklaracje PIT-11 za 2020 r. należy złożyć, tak jak wcześniej, do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika. Zmiana właściwości urzędu dla płatnika nie ma w tym przypadku znaczenia.

Zob. procedury:

Właściwość miejscowa organów podatkowych VAT

Właściwość miejscowa organów podatkowych CIT

Właściwość miejscowa organów podatkowych PIT

Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach CIT dla nierezydentów

Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach PIT dla nierezydentów

Pozostałe zmiany

Drobne firmy, nawet z udziałem kapitału zagranicznego, wróciły do pozostałych 380 "zwykłych" urzędów skarbowych.

Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie został będzie wyspecjalizowanym w skali kraju urzędem odpowiedzialnym za podatek u źródła WHT. Za jego pośrednictwem odbywa się obsługa zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od nierezydentów przez płatników tego podatku. Obsługa zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych odbywa się według właściwości urzędów skarbowych sprzed 1.01.2021 r.

Z kolei centralizacją obsługi funduszy inwestycyjnych i emerytalnych zajmuje się II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

O zmienionych regułach ustalania właściwości urzędów skarbowych od stycznia 2021 r. przeczytaj także:

Zmiana właściwości urzędów skarbowych od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. spółki osobowe podlegają pod WUS

LEX News: Zmiana właściwości urzędów skarbowych od 1 stycznia 2021 r.

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film film opisujący tę kategorię dokumentów

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes