Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiana mpzp - jakie są możliwości

05 stycznia 2022

Postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określają przeznaczenie terenów oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Samo uchwalenie, jak i zmiana planu leżą w zakresie władztwa planistycznego gminy. Bywają jednak sytuacje, w których prywatni inwestorzy chcą mieć bezpośredni wpływ na zapisy planu.

Władztwo planistyczne

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy gminy zostały wyposażone we władztwo planistyczne, bowiem w ramach ich zadań własnych leży kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych (art. 3 ust. 1 upzp). Jednak koszty, jakie gminy ponoszą w związku z procedurami planistycznymi powodują, że aktualizacja tych aktów nie odbywa się na bieżąco. Dlatego plany uchwalone jakiś czas temu mogą nie uwzględniać obecnych uwarunkowań obszaru, dla którego obowiązują, co jest sytuacją bardzo niekorzystną dla podmiotów prywatnych chcących rozpocząć inwestycje na tym terenie. Może się także zdarzyć, że nowo uchwalony plan będzie zawierał postanowienia niekorzystne dla inwestora.

W jaki sposób inwestor może ingerować w obowiązującą uchwałę?

Inwestor, dla którego postanownia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są z pewnych względów niewygodne, może złożyć wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek inwestor składa do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wskazując obszar, co do którego postuluje konieczność zmiany. Dobrze jest poprzeć taki wniosek stosowną argumentacją, wskazując np. na nieaktualność planu miejscowego, bądź na potencjalne korzyści wynikające z postulowanej zmiany. Należy jednak pamiętać, że w myśl art. 14 ust. 1 u.p.z.p. to rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego minustem tego rozwiązania jest niewątpliwie fakt, że rada gminy nie ma obowiązku, aby taki wniosek uwzględnić.

Zaskarżenie planu miejscowego

Powyższe postępowanie ma miejsce, gdy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego postanowienia nie są sprzeczne z prawem, a jedynie nie pozwalają na realizację zamierzonej inwestycji. Natomiast w sytuacji, gdy czyjś interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone postanieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, taki podmiot może zaskarżyć przedmiotową uchwałę do sądu administracyjnego. Kto konkretnie może zaskażyć uchwałę? Ponieważ każda zmiana przeznaczenia nieruchomości objętej planem stanowi ingerencję w sferę prawa własności, właściciele takiej nieruchomości mają interes prawny do złożenia skargi na uchwałę w sprawie mpzp. Z kolei sąd może orzec nieważność takiego planu po spełnieniu ustawowych przesłanek, niezależnie od terminu, który upłynął od daty uchwalenia planu. Jakie są podstawy zaskarżenia planu? Na to i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w naszych materiałach:

Zmiana mpzp - jakie są możliwości
Kamila Kokoszewska

product manager Budownictwo

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.