Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany dla wykonawców zamówień publicznych w tarczy 4.0

23 lipca 2020

Tarcza 4.0 przyniosła korzystne zmiany dla wykonawców zamówień publicznych. Kontrakty zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy muszą przewidywać płatność wynagrodzenia w częściach albo płatność zaliczki. Nowe procedury w LEX omawiają te rozwiązania.

Przepisy art. 15vb tarczy 4.0 dotyczące wypłaty zaliczek, wynagrodzenia płatnego w częściach czy zabezpieczenia należytego wykonania umowy obejmują tylko postępowania ogłoszone po wejściu w życie nowych regulacji, czyli po 24.06.2020 r. Są to rozwiązania tymczasowe i utracą one moc z dniem 1.01.2021 r., gdy zacznie obowiązywać nowe Prawo zamówień publicznych.

Postanowienia umowy o warunkach zapłaty wynagrodzenia

Warunki zapłaty należnego wynagrodzenia są jednym z najistotniejszych dla wykonawców elementów umowy w sprawie zamówienia publicznego. Są one szczególnie ważne przy umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Zamawiający może wprowadzić do umowy postanowienia o płatnościach wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub udzielaniu zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Płatność wynagrodzenia w częściach i zaliczki

Zamawiający wprowadza do projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego postanowienia o płatności wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części tej umowy. W takim przypadku określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie poszczególnych jej części, mając na uwadze, że procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Jeżeli zamawiający nie decyduje się na płatności częściowe, jest zobligowany  wprowadzić do projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego postanowienia o udzielaniu zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Zagadnienie zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego, z wyjątkiem zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, prezentuje procedura Ustalenie warunków zapłaty wynagrodzenia dla umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Żądanie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Takie żądanie jest fakultatywne. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Informacja o tym czy zabezpieczenie jest wymagane, w jakiej wysokości i czy jest możliwy jego zwrot przed ostatecznym zakończeniem wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego jest zamieszczana już w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający określa wysokość zabezpieczenia w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Zamawiający może także ustalić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości większej niż 5%, nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Może to uzasadnić przedmiotem zamówienia, jego złożonością i specyfiką lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia – np. krótkim terminem jego realizacji czy ryzykiem utraty środków z dofinansowania.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Nowy przepis zezwala zamawiającemu na możliwość przewidzenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że dokona częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia. Może to dotyczyć przypadku, gdy przedmiot zamówienia składa się z części, które można wyodrębnić i które można użytkować bez konieczności wykonania całego przedmiotu zamówienia.

Wszystkie aspekty wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy omawia procedura Ustalenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i warunków jego zwrotu.

Zmiany dla wykonawców zamówień publicznych w tarczy 4.0
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.