Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w podatkach dochodowych PIT i CIT od 1 stycznia 2021 r.

18 grudnia 2020

Pomimo pandemii i nowych wyzwań, z którymi przedsiębiorcy muszą zmierzyć się w tym trudnym czasie prawodawca zdecydował się na wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. szeregu istotnych zmian w podatkach dochodowych. Co ważne, nie chodzi tutaj wyłącznie o zmiany, które mają ułatwić podatnikom funkcjonowanie. Część z tych zmian będzie miała zdecydowanie negatywne konsekwencje podatkowe.

Spółki komandytowe podatnikami CIT

Od 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać budzące najwięcej kontrowersji zmiany dotyczące spółek komandytowych. Zgodnie z nowymi regulacjami od nowego roku spółki komandytowe staną się podatnikami CIT. Oznacza to, że podatek dochodowy zapłacą nie tylko wspólnicy, jak jest obecnie, lecz także sama spółka. Należy jednak zwrócić uwagę, że uchwalona przez Sejm nowelizacja przewiduje możliwość odroczenia stosowania nowych przepisów. Mianowicie, wspólnicy spółki komandytowej będą mogli podjąć decyzję o stosowaniu nowych przepisów nie od 1 stycznia, zaś dopiero od 1 maja 2021 r. Jeżeli wspólnicy zdecydują się na opodatkowanie na nowych zasadach od 1 maja 2021 r., to na 30 kwietnia 2021 r. trzeba będzie zamknąć księgi rachunkowe w spółce.

Co ważne, należy pamiętać, że status podatnika CIT zyskają wszystkie spółki komandytowe – to znaczy, że nie ma znaczenia ich skala działalności, struktura własnościowa, status wspólników czy też np. rodzaj działalności.

Wspólnikom spółki komandytowej będą natomiast przysługiwały pewne preferencje, a mianowicie:

 • komplementariusz, będzie miał możliwość proporcjonalnego obniżenia podatku od udziału w zysku spółki komandytowej o podatek zapłacony przez spółkę,
 • w przypadku komandytariuszy, to uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadza zwolnienie z opodatkowania 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza ze spółki komandytowej, ale nie więcej niż 60 tys. zł w roku podatkowym.

Estoński CIT

Od 1 stycznia 2021 r. do ustawy o CIT wprowadzony zostanie alternatywny system opodatkowania dochodów spółek kapitałowych w formie ryczałtu, czyli tzw. estoński CIT Nowy system opodatkowania przewiduje, że przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą podatku CIT. Ten sposób opodatkowania ma zapewnić maksymalną promocję inwestycji i minimum formalności przy rozliczeniu podatków. Spółki kapitałowe, które skorzystają z estońskiego CIT, nie będą bowiem płacić podatku w miesięcznych lub kwartalnych zaliczkach ani dokonywać rocznych rozliczeń. Podatek zapłacą dopiero w momencie, gdy osiągnięty w firmie zysk wspólnicy zdecydują się przeznaczyć na własne, a nie biznesowe cele. Im dłużej środki pozostają w firmie zwiększając jej płynność, odporność na kryzys i zdolność inwestycyjną, tym wyższa korzyść podatkowa dla przedsiębiorstwa.

Z estońskiego CIT nie będą jednak mogli skorzystać wszyscy podatnicy. Przepisy przewidują szereg wymogów, które muszą zostać spełnione, aby spółka kapitałowa mogła rozliczać się w ramach ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki kapitałowe:

 • których łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich przychodów z działalności nie przekroczyły 100 mln zł,
 • których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne,
 • które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
 • które zatrudniają co najmniej 3 pracowników z wyłączeniem udziałowców,
 • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
 • które ponoszą określone nakłady inwestycyjne.

Estoński CIT będzie można wybrać na okres czterech lat z możliwością dalszego przedłużenia.

Obowiązek informowania o strategii podatkowej

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzony zostanie obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Nowe przepisy dotyczące informowania o strategii podatkowej obejmą podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) oraz innych podatników podatku CIT, w przypadku których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym zakończonym przed 30 września danego roku przekroczyła równowartość 50 mln euro. Takie podmioty zostaną zobowiązane do publikowania informacji o realizowanych przez siebie strategiach podatkowych.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej będzie musiała zostać przygotowana z uwzględnieniem charakteru, rodzaju oraz rozmiaru prowadzonej przez podatnika działalności i będzie obejmować w szczególności informacje:

 • o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 • o realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki których dotyczą,
 • o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
 • o złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych,
 • informację na temat rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Podatnicy powinni przygotować takie sprawozdanie do końca 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Za niewywiązanie się z powyższego obowiązku podatnikom grozi kara do 250 000 zł.

LEX Księgowość

Program dzięki któremu zyskasz praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków. Omówione tematy na czasie: Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2021 r., JPK_VAT, SLIM VAT. 

 

Struktury hybrydowe

Opodatkowanie struktur hybrydowych to kolejna ze zmian wprowadzana od 1 stycznia 2021 r. mająca na celu uszczelnianie systemu podatku CIT. Nowe przepisy są realizacją obowiązku implementacji przepisów dyrektywy Rady Unii Europejskiej w zakresie rozbieżnego kwalifikowania struktur hybrydowych - tzw. dyrektywa ATAD 2. W związku z powyższym, podatnicy powinny już dziś zweryfikować swoje modele finansowania, może się bowiem okazać, że niektóre płatności na rzecz podmiotów powiązanych będą wymagały wyłączenia z kosztów podatkowych.

Nowe przepisy wskazują przypadki, w których podatnikom nie będzie przysługiwać prawo do uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów płatności skutkującej:

 • podwójnym odliczeniem (double deduction), które oznacza, że płatność dokonana może podlegać odliczeniu w więcej niż jednym państwie. Sytuacja taka może wystąpić, gdy dany podmiot traktowany jest jako nietransparentny podatkowo i w związku z tym w państwie, w którym został założony, ma możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania płatności, kosztów lub strat. Jednocześnie, jeśli zostanie on potraktowany jako transparentny podatkowo w państwie osoby, która posiada w nim udział kapitałowy, może zdarzyć się tak, że te same płatności zostaną odliczone od podstawy opodatkowania posiadacza tych udziałów,
 • odliczeniem bez rozpoznania przychodu (deduction/no inclusion), które z kolei oznacza sytuację, gdy dochodzi do odliczenia od podstawy opodatkowania w jednym państwie oraz braku ujęcia tej płatności w podstawie opodatkowania w innym państwie.

W konsekwencji podatnicy powinni przede wszystkim umieć wykazać, że w ramach dokonywanych przez nich płatności, które są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, nie są one na dalszych etapach rozbieżnie kwalifikowane, co może wynikać z istnienia instrumentów hybrydowych lub też podmiotów hybrydowych. W takiej sytuacji konieczne będzie wyłączanie z kosztów uzyskania przychodów takich płatności.

Ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać zaczną zmienione przepisy dotyczące tzw. ulgi abolicyjnej, z której korzystają osoby pracujące poza granicami Polski. Zgodnie z nowymi regulacjami, podatnicy będą mogli nadal dokonywać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi, ale tylko w wysokości nieprzekraczającej 1360 zł. Ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej spowoduje, że osoby pracujące w niektórych krajach będą musiały zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w Polsce, a tym zapłaconym za granicą. Z ulgi abolicyjnej nadal będą mogli korzystać marynarze.

Zmiany w ryczałcie od 1 stycznia 2021 r.

Już od 1 stycznia 2021 r. więcej podatników będzie mogło skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ramach nowelizacji obecny limit przychodów uprawniający do tej formy opodatkowania wzrośnie z 250 tys. euro do 2 mln euro. Poszerzy się również katalog wolnych zawodów uprawnionych do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu. Dodani zostaną m. in. prawnicy, doradcy podatkowi, księgowi, biegli rewidenci, inżynierowie budownictwa, maklerzy oraz agenci ubezpieczeniowi. Co więcej, stawka podatku dla wolnych zawodów zostanie obniżona z obecnych 20% do 17%. Ponadto, ryczałtem będą mogły być opodatkowane przychody z najmu uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej, a nie tylko najmu prywatnego.

Dowiedz się więcej na powyższy temat pobierając bezpłatny 7-dniowy dostęp do programu LEX Ksiegowość, gdzie nasi Eksperci zebrali pakiet pomocnych materiałów dotyczących zmian w podatkach dochodowych PIT i CIT od 1 stycznia 2021 r.

Zmiany w podatkach dochodowych PIT i CIT od 1 stycznia 2021 r.
Tomasz Kręski

product manager Księgowość i Podatki