Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe zasady udzielania pożyczek na rzecz rolników

03 stycznia 2024

Zmiany wprowadzone przez ustawę o konsumenckiej pożyczce lombardowej powodują, że każdy podmiot, który do tej pory świadczył usługi udzielania finansowania na rzecz osób zajmujących się działalnością rolniczą, powinien przeprowadzić audyt swoich procedur i procesów w celu zidentyfikowania ewentualnych luk bądź konieczności dostosowania się do nowych realiów prawnych, które wejdą w życie od 7.01.2024 roku.

Nowe zasady udzielania finansowania

Od 7 stycznia 2024 r. obowiązywać będą całkowicie nowe zasady udzielania finansowania na rzecz osób prowadzących gospodarstwo rolne. Zmiany będą obejmować m.in.:

  • zastosowanie przepisów ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej do finansowania udzielanego osobom prowadzącym gospodarstwo rolne;
  • uzyskanie przez osoby prowadzące gospodarstwo rolne ochrony przed tzw. klauzulami abuzywnymi;
  • objęcie osób prowadzących gospodarstwo rolne ochroną w zakresie limitów pozaodsetkowych kosztów pożyczki, które wprowadzono do kodeksu cywilnego w ramach tzw. ustawy antylichwiarskiej;
  • rozciągniecie na osoby prowadzące gospodarstwo rolne ochrony przewidzianej w ustawie o kredycie konsumenckim.

Kredyt gotówkowy dla rolnika

Po wejściu w życie zmian ustawa o kredycie konsumenckim będzie miała zastosowanie do osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą. Oznacza to, że wszystkie umowy o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł (albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska), który kredytodawcy w zakresie swojej działalności udzielają lub dają przyrzeczenie udzielenia rolnikowi, muszą spełniać rygory dotychczas przewidziane wyłącznie dla pożyczek konsumenckich.

Oznacza to wiele zmian nie tylko produktowych, ale również procesowych dla kredytodawców i pośredników kredytowych.

Rolnik a zawieranie umów na odległość

Jak pisze Maciej Raczyński w komentarzu praktycznym "Zasady udzielania pożyczek na rzecz rolników po wejściu w życie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej"  jeśli świadczymy rolnikowi na odległość usługę związaną z szeroko pojętymi pożyczkami, to ustawa o prawach konsumenta nie będzie mieć wpływu na sposób świadczenia usług. W przypadku świadczenia usługi pożyczki lombardowej, zagadnienie to regulowane jest przepisami nowej ustawy, a w przypadkach pozostałych pożyczek, nowe przepisy nie rozszerzają stosowania ustawy o prawach konsumenta na rolników.

Pamiętać natomiast należy o tym, że prawo odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki (czyli w nowym stanie prawnym również kredyt „rolniczy”), regulowane jest ustawą o kredycie konsumenckim. W związku z tym, rolnikowi zawsze będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Podział majątku wspólnego małżonków

Monika Kozłowska

Product Manager

LEX Banki