Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Sierpień z LEX ochroną zdrowia - porada pielęgniarska w POZ i zgłaszanie zdarzeń medycznych do SIM

30 lipca 2020

Jakie zmiany w prawie ochrony zdrowia przeniesie nam sierpień? Na co powinni przygotować się kierownicy podmiotów leczniczych oraz zatrudniony w nich personel medyczny? Jakie zagadnienia przysparzały naszym użytkownikom problemów lipcu? Zachęcamy do zapoznania z naszym krótkim comiesięcznym omówieniem!

Zmiany w ograniczaniu pracy personelu zajmującego się pacjentami z COVID-19

Pod koniec lipca weszły w życie istotne zmiany dotyczące zgłaszania przez kierowników podmiotów leczniczych wykazów stanowisk, na których zatrudniony jest personel medyczny mający kontakt z pacjentami z COVID, a w związku z tym jest objęty ograniczeniem w udzielaniu świadczeń w jednym miejscu.

W ich wyniku to dyrektor szpitala jednoimiennego lub placówki z oddziałem zakaźnym zdecyduje czy pracownik medyczny zajmujący się pacjentami z COVID-19 będzie miał nakaz pracy w jednym miejscu (zostanie umieszczony w wykazie). Lekarz oraz pielęgniarka będą mogli jednak złożyć wniosek o zwolnienie ze wspomnianego ograniczenia.

W jaki sposób nowelizacja zwiększyła autonomię kierownika w zakresie opracowywania wykazów, co powinien zrobić dyrektor szpitala w przypadku, gdy pracownik odwoła się od decyzji o objęciu go ogrodzeniem oraz do kiedy należy sporządzić pierwszy wykaz stanowisk na bazie nowych wymagań?

Szczegóły w publikacji: Zwolnienie z ograniczenia pracy w jednym miejscu - nowe uprawnienia kierownika oraz pracowników placówki medycznej

Z początkiem sierpnia wyodrębnienie porady pielęgniarki w POZ

Wchodząca w życie 1 sierpnia nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zakłada wyodrębnienie porady pielęgniarki oraz położnych POZ. Dzięki wspomnianej zmianie zwiększy się samodzielność i niezależność realizacji obowiązków przez wspomniane osoby.

Jak możemy przeczytać w załączniku do rozporządzenia zakres świadczenia w ramach porady pielęgniarki POZ (w zależności od posiadanych przez nią uprawnień) obejmie m.in. profilaktykę chorób i promocję zdrowia, dobór sposobów leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego czy ordynowanie leków, w tym wystawianie na nie recepty.

Więcej informacji na temat porady pielęgniarskiej w POZ (w tym m.in. dotyczących dziedziny i zakresu świadczeń czy osób uprawnionych do jej udzielania) znajdziesz w naszym komentarzu praktycznym dostępnym TUTAJ.

Raportowanie zdarzeń medycznych do SIM

Z końcem lipca wchodzi w życie nowe rozporządzenie, regulujące szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego, które świadczeniodawcy będą zobligowani przekazywać do Systemu Informacji Medycznej (SIM). Z uwagi na szeroki zakres wymienionych tam informacji należy spodziewać się, że nawet stosowanie zaawansowanych systemów informatycznych mających na celu wsparcie tego raportowania, gromadzenia i późniejsze przekazywanie danych może być znaczącym obciążeniem dla personelu.

Mając na względzie kompleksowe omówienie wspomnianego obowiązku opublikowaliśmy w LEX nowy komentarz praktyczny. W ramach publikacja nasz ekspert odpowiada na takie pytania jak:

  • co należy rozumieć przez zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji?
  • jakie podmioty z sektora ochrony zdrowia zostaną zobligowane do raportowania?
  • jak przebiega procedura przekazywania informacji do SIM?
  • jakie czynności wykonywane w podmiotach zobowiązanych będą wymagały raportowania?
  • w jakim terminie podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe będą musiały przekazywać dane do SIM?

Zapoznaj się z komentarzem praktycznym dostępnym: Zasady przekazywania przez świadczeniodawców do SIM danych o zdarzeniach medycznych

ZUS wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej

Od 4 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia kierowanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Wspomniana możliwość wynika z dodania § 9a do rozporządzenia MZ z 19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Co istotne warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione, o których mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 12.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne, jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Podstawą do wykonania wspomnianego testu jest zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, o którym mowa w § 5 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną ZUS. Zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, do którego osoba uprawniona została skierowana na rehabilitację leczniczą.

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu uzdrowisk w czasie pandemii? Komentarz praktyczny dostępny TUTAJ

NFZ wznawia kontrole w placówkach medycznych i aptekach

Prezes NFZ podjął decyzję o wznowieniu zawieszonych w marcu br. postępowań kontrolnych w placówkach medycznych i aptekach. Kontrole mają ruszyć w ostatnim tygodniu lipca.

Przyczyną wznowienia kontroli są m.in. sygnały kierowane przez pacjentów do NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta, które dotyczyły ograniczonej dostępności do świadczeń.

W związku z powyższym zachęcamy do obejrzenia nagrania ze szkolenia, które odbyło się pod koniec kwietnia: Jak przygotować się do kontroli NFZ na nowych zasadach? W ramach szkolenia autor omawia m.in.

  • jak można przygotować się do kontroli?
  • co NFZ najczęściej kontroluje i jakie są obszary zainteresowania NFZ – zakres i przedmiot kontroli
  • jakie zarzuty najczęściej podnosi NFZ?
Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza już ogłoszona!

8 sierpnia wchodzi w życie (w zasadniczej części) nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza. W trakcie prac legislacyjnych wspomniany akt wywołał niemałe kontrowersje. Przepisy dotyczące powoływania się na klauzulę sumienia wzbudziły dyskusje w środowisku medycznym. Głównym założeniem nowelizacji było jednak wprowadzenie nowych zasad kształcenia lekarzy (m.in. wprowadza szybką ścieżkę potwierdzania kwalifikacji zawodowych oraz centralny nabór na specjalizacje). Ponadto w ramach nowelizacji wprowadzono nowe warunki przeprowadzania eksperymentu medycznego, związane m.in. z ochroną jego uczestników oraz kierowania eksperymentem przez lekarza.

Zanim zmiany wejdą w życie, w LEX dostępny będzie nowy komentarz praktyczny dotyczący najważniejszym zmianom w kształceniu podyplomowym lekarzy, a 20 sierpnia odbędzie się szkolenie poświęcone wspomnianej nowelizacji. Szczegóły wkrótce.

Sierpień z LEX ochroną zdrowia - porada pielęgniarska w POZ i zgłaszanie zdarzeń medycznych do SIM
Norbert Bonin

Product manager LEX Ochrona Zdrowia oraz LEX Medica

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.