Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w prawie usług płatniczych - czyli „Warzywniak” w praktyce

01 grudnia 2023

W ostatnich miesiącach za sprawą jednego aktu prawnego doszło do olbrzymiej nowelizacji 41 ustaw. Mowa o ustawie z 16.08.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, powszechnie znanej jako „Warzywniak”, która niesie za sobą szereg istotnych zmian m. in. w obszarze prawa usług płatniczych.

Zmiany w zakresie postępowania o wpis MIP do rejestru

„Warzywniak” w sposób istotny komplikuje proces rejestracji małych instytucji płatniczych. Obecnie, tj. począwszy od 29.09.2023 r., do wniosku o wpis trzeba załączyć następujące dokumenty:

  1. opis rozwiązań pozwalających na wyliczenie całkowitej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych,
  2. procedurę AML,
  3. program działalności,
  4. plan finansowy,
  5. procedurę zarządzania ryzykiem,
  6. opis działalności gospodarczej innej niż świadczenie usług płatniczych ze wskazaniem jej rodzaju, który wnioskodawca prowadzi lub zamierza prowadzić,
  7. opis sposobu ochrony środków pieniężnych użytkowników oraz zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania KNF o jego zmianach,
  8. dane kontaktowe wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do jego reprezentowania,
  9. adres wnioskodawcy wskazany do doręczeń korespondencji w formie pisemnej oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli wnioskodawca taki adres posiada.

Zmiany w zakresie postępowania o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze tzw. krajowej instytucji płatniczej (KIP)

„Warzywniak” również w sposób istotny zmienia zasady związane z postępowaniem wnioskowym o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP).  Podstawową i najbardziej istotną zmianą w tym zakresie jest usunięcie wymogu uzyskania opinii Prezesa NBP przed wydaniem zezwolenia KIP na świadczenie usługi acquiringu.

W przepisach obowiązujących od 29.09.2023 r. pojawiła się również nowa przesłanka odmowy wydania zezwolenia przez KNF – jeżeli zamierzona działalność krajowej instytucji płatniczej zagrażałaby jej bezpieczeństwu finansowemu lub naruszałaby przepisy prawa lub interesy użytkowników.

 

Przeczytaj komentarz praktyczny i sprawdź, dlaczego „Warzywniak” niesie ze sobą istotne zmiany dla rynku usług płatniczych oraz jakich zmian na tym rynku należy się spodziewać w związku z jego wejściem w życie.

Podział majątku wspólnego małżonków

Monika Kozłowska

Product Manager

LEX Banki