Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Od kwietnia zmiany w świadectwach charakterystyki energetycznej

24 marca 2023

28 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie zmienione przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Nowelizacja nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych dodatkowe obowiązki związane ze sporządzaniem i przekazywaniem świadectw charakterystyki energetycznej.

 

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może w przybliżeniu określić roczne zapotrzebowanie na energię, a przez to oszacować koszty utrzymania obiektu wynikające ze zużycia energii. Zarówno obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku jak i zasady sporządzania i przekazywania tego świadectwa nie są nowe, gdyż zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Teraz jednak przepisy w tym zakresie zostały zaostrzone przez nowelizację, która wchodzi w życie 28 kwietnia br.   

 

Co się zmienia i kogo dotyczą zmiany?

 

Od 28 kwietnia 2023 r. nowelizacja przewiduje zmiany w obszarze sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji. Jej celem jest dostosowanie przepisów krajowych do wymogów unijnych. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

 1. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
 2. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 3. wynajmowanego,

zapewnia właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku. Dotychczas obowiązek posiadania takiego świadectwa dotyczył właścicieli nowo wybudowanych domów oraz domów i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, ale od 28 kwietnia obowiązek ten obejmie również wcześniej powstałe domy, mieszkania i budynki wielorodzinne. Po zmianach, bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, nie będzie można sprzedać czy wynająć domu lub mieszkania. Od 28 kwietnia 2023 r. inwestor będzie także zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej:

 • do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub
 • do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2 zabudowy do własnych celów mieszkaniowych. Ponadto obowiązki sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej nie dotyczą budynku:

 1. podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 2. używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 3. przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 4. mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 5. wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 6. gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Na zakończenie należy przypomnieć, że sam obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej istniał w polskim porządku prawnym od wielu lat, ale dopiero teraz pojawiają się kary, które skutecznie wspomogą sporządzanie i przekazywanie świadectw.

 

Więcej w Lex Budownictwo:

komentarz praktyczny: Nowe obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w świetle zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków

Podział majątku wspólnego małżonków

Kamila Kokoszewska

product manager Budownictwo

Zobacz również:
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy