Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w unijnym rodzinnym prawie procesowym

26 kwietnia 2022

1 sierpnia 2022 r. rozpocznie stosowanie rozporządzenie 2019/1111 o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich, odpowiedzialności rodzicielskiej oraz uprowadzenia dziecka za granicę. To już trzecia regulacja UE w tej dziedzinie. W LEX Prawo Europejskie udostępniliśmy właśnie komentarz do tegoż aktu.

Rozporządzenie Bruksela II ter, bo tak nazywana jest skrótowo owa regulacja, ustanawia jednolite w sprawach transgranicznych prawo dotyczące jurysdykcji na wypadek rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa oraz przepisy dotyczące sporów z zakresu odpowiedzialności rodzicielskiej. W rozporządzeniu tym przyjęto również na poziomie unijnym regulacje dotyczące postępowania o wydanie orzeczenia o powrót dziecka, uznając że w stosunku do tego postępowania należy stosować konwencję haską z 1980 r. dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, uzupełnianą o przepisy przedmiotowego rozporządzenia. Ponadto w zakresie uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej rozporządzenie znosi w odniesieniu do tych orzeczeń procedurę exequatur. Oznacza, że uznawanie orzeczeń sądowych odbywać się będzie bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania, a wykonywanie orzeczeń sądowych w innych państwach członkowskich UE będzie się odbywało bez konieczności uzyskania stwierdzenia ich wykonalności.

Treść komentarza

Komentarz zawiera pogłębioną analizę przepisów prawa unijnego cywilnego procesowego wraz z bogatym wyborem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i orzecznictwa sądów krajowych.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:

  • rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa,
  • przyznawania, wykonywania, przekazywania, pełnego lub częściowego pozbawienia odpowiedzialności rodzicielskiej,
  • bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka.

Przedstawiono w nim rozwiązanie konkretnych problemów w zakresie obiegu orzeczeń i dokumentów urzędowych. Wyjaśniono zasady dotyczące prawa dziecka do wyrażenia swoich poglądów w ramach postępowania, które go dotyczy.

Autorzy komentarza

Warto zwrócić uwagę na autorów komentarza. Są to pracownicy oraz współpracownicy naukowo-dydaktyczni w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, dysponujący bogatym doświadczeniem praktycznym oraz dydaktycznym z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, procedury cywilnej, unijnego prawa cywilnego procesowego i międzynarodowego postępowania cywilnego.

***

Podkreślenia wymaga, że przedmiotowa publikacja jest kolejnym komentarzem do rozporządzeń z zakresu unijnego postępowania cywilnego i prawa kolizyjnego dostępnych w LEX Prawo Europejskie. Pełną listę tych komentarzy znaleźć można TUTAJ.

Zmiany w unijnym rodzinnym prawie procesowym
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.