Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co się zmieni w ustawie o odpadach od 1 stycznia 2022 r.?

03 stycznia 2022

Nowelizacja ustawy o odpadach z 17.11.2021 r. kończy wprowadzanie do prawa polskiego dyrektyw tzw. pakietu odpadowego. Ustawa dodaje nowe regulacje dotyczące m.in. odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz postępowania z nimi i innymi odpadami selektywnie zebranymi, jak również przepisy dotyczące produktów ubocznych, utraty statusu odpadów oraz metod zapobiegania powstawaniu odpadów. Co się zmieni od 1 stycznia 2022 r.?

Nowe zasady uznania substancji/ przedmiotu za produkt uboczny

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami uznanie za produkt uboczny następowało na zasadzie uznaniowości. Od 1 stycznia 2022 r. będzie ono następowało z mocy prawa, o ile zostaną spełnione ogólne warunki odnoszące się do wszystkich rodzajów odpadów oraz warunki szczegółowe (jeżeli zostały one określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w rozporządzeniach krajowych, wydanych na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy o odpadach).

Ustawa o odpadach wymienia poniższe warunki ogólne:

  1. dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne,
  2. przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa,
  3. przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego,
  4. przedmiot lub substancja spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania danego przedmiotu lub danej substancji i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

Nowe zasady utraty statusu odpadów

Nowe przepisy usuwają pojawiające się dotychczas wątpliwości interpretacyjne uwidocznione w odmiennych rozstrzygnięciach organów stosujących prawo. W nowelizacji wskazano, że określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełniają łącznie ogólne warunki utraty statusu odpadów, a także warunki szczegółowe, które są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy o odpadach., a jeżeli nie zostały określone w tych przepisach – w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.

Ogólne warunki utraty statusu odpadów, które musze być spełnione łącznie to:

  1. wykorzystanie przedmiotu lub substancji do konkretnych celów,
  2. istnienie rynku takich przedmiotów lub substancji lub popytu na nie,
  3. spełnianie przez przedmiot lub substancję wymagań technicznych dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagań określonych w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu,
  4. zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych

W ustawie o odpadach dodano definicję odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz nowy rozdział odnoszący się do selektywnej zbiórki tych odpadów (rozdział ten wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.). Obowiązek selektywnego zbierania i odbierania oraz sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych powinien obejmować co najmniej takie frakcje odpadów jak: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne (w tym beton, cegła, płytki i materiały ceramiczne, kamienie). Nie dotyczy on gospodarstw domowych, punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Więcej o powyższych zmianach przeczytasz w komentarzu praktycznym "Selektywna zbiórka odpadów budowlanych oraz metody zapobiegania powstawaniu odpadów w zmienionej ustawie o odpadach".

Co się zmieni w ustawie o odpadach od 1 stycznia 2022 r.?
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.

Zobacz również:
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy