Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej 2023

31 października 2023

1 listopada 2023 r. wchodzą w życie znowelizowana ustawa o pomocy społecznej, która obejmuje m.in. tematykę mieszkań wspomaganych i treningowych, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich czy zmiany w wysokości zasiłku stałego. Najnowsze zmiany powodują szereg problemów w stosowaniu przepisów ustawy.

Najważniejsze zmiany

  1. Wprowadzone zostaną „nowe” świadczenia z pomocy społecznej – usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz usługi wsparcia krótkoterminowego w domach pomocy społecznej.
  2. Wprowadzone zostaną mieszkania treningowe lub wspomagane w miejsce dotychczasowej pomocy w formie mieszkań chronionych.
  3. Ograniczenie lub pozbawienie prawa do pomocy społecznej dla osób tymczasowo aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności.
  4. Ochrona prawna dla pracowników socjalnych.
  5. Zmiany w wysokości zasiłku stałego.
  6. Wprowadzony zostanie obowiązek dyrektora lub kierownika domu pomocy społecznej do prowadzenia rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców domu.

Usługi sąsiedzkie - komu przysługują i czym są?

Do ustawy o pomocy społecznej zostały dodane przepisy regulujące usługi sąsiedzkie obowiązujące od 1 listopada 2023 r. Organizacja i świadczenie tych usług należy do zadań gminy, lecz nie są to zadania obligatoryjne. Usługi sąsiedzkie będą obejmowały pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zgodnie z przepisami pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Nowelizacja wprowadziła także szereg wymagań dla osób, które będą chciały świadczyć usługi sąsiedzkie. Są to m.in. pełnoletniość, zamieszkiwanie w okolicy osoby, na rzecz której będą świadczone usługi sąsiedzkie, akceptacja tej osoby, a także organizatora tych usług i wiele innych.

W LEX Pomoc Społeczna dostępne są komentarze, które kompleksowo omawiają kwestie nowych świadczeń z pomocy społecznej. Zapraszamy do lektury komentarzy Pana Jakuba Wilka pt.: Usługi sąsiedzkie – nowa forma usług opiekuńczych oraz Usługi wsparcia krótkoterminowego świadczone przez domy pomocy społecznej, które wskazują na ustawowe regulacje oraz omawiają wymagania w zakresie ram prawnych, jakie organ stanowiący gminy musi stworzyć, aby umożliwić przyznawanie usług opiekuńczych w tej formie.

Mieszkania treningowe - zwiększy się dostępność do tych usług

Nowelizacja wprowadziła również oczekiwany przez środowisko osób z niepełnosprawnościami podział na mieszkalnictwo treningowe oraz wspomagane. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, iż dotychczasowa nazwa "mieszkania chronione" była negatywnie odbierana przez te osoby.

Ustawodawca chcąc zwiększyć dostępność do tego typu usług wprowadza możliwość prowadzenia mieszkań treningowych i wspomaganych przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej. Celem tego działania jest także ułatwienie gminom i powiatom zlecania zadań prowadzenia tych form mieszkalnictwa.

Jak się odnaleźć w szeregu zmian?

Z pomocą w przedstawieniu i wyjaśnieniu obszernej nowelizacji przychodzi serwis LEX dedykowany pomocy społecznej, czyli LEX Pomoc Społeczna. Jego użytkownicy znajdą dużą ilość pomocnych materiałów wyjaśniających przepisy znowelizowanej ustawy m.in.:

Podział majątku wspólnego małżonków

Inga Kwidzińska

Młodsza redaktorka