Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Tarcza 4.0 – zmiany w zakresie rozliczania darowizn

03 lipca 2020

W czasie pandemii więcej instytucji potrzebuje wsparcia, a jednocześnie rośnie grupa podmiotów, które skłonne są im pomóc. Przepisami obowiązującej od 24 czerwca tarczy 4.0 wprowadzono zmiany w rozliczaniu darowizn. Nowa procedura w LEX pomaga prawidłowo je rozliczyć i skorzystać podatkowo.

Najnowsza ustawa antykryzysowa wprowadziła ulgę podatkową związaną z przekazaniem w 2020 r. darowizn rzeczowych w postaci komputerów przenośnych (latopów i tabletów) na rzecz szkół (placówek oświaty) lub organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego z celem na ich przekazanie przez te organizacje szkołom (placówkom oświaty).
Umożliwia ona odliczenie ulgi przez podatników PIT, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą – zarówno na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, jak i liniowej 19% stawki podatku.

Reguły odliczenia w ramach tej nowej ulgi podatkowej przedstawia nowa procedura Darowizny – możliwość odliczenia w ramach ulgi w podatku dochodowym darowizny komputerów przenośnych dla szkół.

Przedmiot darowizny

Odliczeniu w ramach nowej ulgi podatkowej podlegają darowizny rzeczowe o określonym przedmiocie. Przedmiotem darowizny muszą być komputery przenośne w postaci tabletów lub laptopów. Ważny jest także wiek oraz stan komputera będącego przedmiotem darowizny. Musi on być kompletny, zdatny do użytku i nie starszy niż 3 lata.
Darowiznę można przekazać tylko wskazanym w przepisie podmiotom. Są nimi m.in. organy prowadzące placówki oświatowe, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy, czy domy pomocy społecznej.

Odliczenie darowizny

Po spełnieniu powyższych warunków wartość darowizny rzeczowej podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. Odliczenia można dokonać także od podstawy obliczenia zaliczki na podatek.
Przepisy nie wprowadzają żadnego limitu darowizny. Z uwagi na czas jej przekazania odliczeniu podlega kwota stanowiąca 100% wartości darowizny.

Tarcza 4.0 warunkuje jednak wysokość odliczenia w ramach omawianej ulgi od daty przekazania darowizny. Ulga znajdzie zastosowanie, jeżeli darowizna zostanie dokonana od 1.01.2020 r. do 30.09.2020 r.
Wyższym odliczeniem są premiowane darowizny przekazane wcześniej i mogą one sięgać nawet 200% darowizny – dotyczy to darowizn przekazanych do 30.04.2020 r.
Darowizny przekazane w maju 2020 r. dają prawo do odliczenia 150% darowizny, a dokonane od 1.06.2020 r. – 100% wartości darowizny.
Z kolei darowizny dokonane po 30.09.2020 r. nie dają prawa do ulgi.

Warunkiem odliczenia jest udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Nowe przepisy umożliwiają też zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny np. na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą, albo np. przekaże tablet placówce oświatowej.

Tarcza 4.0 – zmiany w zakresie rozliczania darowizn
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.