Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Świadczenia opiekuńcze po wprowadzeniu świadczenia wspierającego

03 stycznia 2024

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła nowe świadczenie dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Jest nim świadczenie wspierające. Na mocy ustawy wprowadzono zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w szczególności w zakresie świadczeń opiekuńczych. Wchodząca w życie 1 stycznia 2024 r. ustawa wpłynęła m.in. na katalog świadczeń opiekuńczych, a także na krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Komu przysługuje i czym jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające jest nowym świadczeniem dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami, mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Od 1 stycznia 2024 roku będzie przysługiwać osobom, które ukończyły 18. rok życia oraz uzyskały decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia, wydaną przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

Uchylenie specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wskutek nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych ustawodawca zdecydował się na uchylenie z dniem 01.01.2024 r. art. 16a tej ustawy, który regulował instytucję specjalnego zasiłku opiekuńczego, dedykowanego opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Jest to oczywiście spowodowane wprowadzeniem świadczenia wspierającego dla osób, które ukończyły 18. rok życia. W konsekwencji opiekun osoby niepełnosprawnej straci prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego po skorzystaniu przez osobę z niepełnosprawnością z nowego świadczenia wspierającego.

 

Zmiana kręgu podmiotów uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

W związku z omawianą nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych ustawodawca zdecydował się również na zmianę kręgu podmiotów uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne będą mogli otrzymać:

  1. matka albo ojciec,
  2. inne osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkowie,
  3. opiekun faktyczny dziecka,
  4. rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Jak się odnaleźć w szeregu zmian?

Z pomocą w przedstawieniu i wyjaśnieniu obszernej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych przychodzi serwis LEX dedykowany pomocy społecznej, czyli LEX Pomoc Społeczna. Jego użytkownicy znajdą dużą ilość pomocnych materiałów wyjaśniających przepisy znowelizowanej ustawy m.in.:

Podział majątku wspólnego małżonków

Inga Kwidzińska

Młodsza Redaktorka