Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

12 maja 2020

W postępowaniu administracyjnym, strona może wnieść odwołanie lub złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, uruchamiając tym samym procedurę odwoławczą. Może też zrezygnować z wniesienia odwołania, czyniąc to w sposób milczący, polegający na powstrzymaniu się od złożenia odwołania w ustawowo zakreślonym terminie. Od blisko 3 lat, strona może też jednoznacznie zrzec się prawa do wniesienia środka odwoławczego, którego skutkiem jest uostatecznienie się i uprawomocnienie decyzji administracyjnej.

Jak podkreśla Diana Trzcińska w: Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy)  w momencie skorzystania przez stronę z prawa do zrzeczenia się odwołania wydana w I instancji decyzja staje się ostateczna, prawomocna, a tym samym wykonalna.

Jak i gdzie złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania?

Strona postępowania administracyjnego może złożyć do organu, który wydał decyzję w I instancji, podanie zawierające oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Podanie może zostać złożone:

  • na piśmie,
  • za pomocą telefaksu,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej.

 

Kto może zrzec się prawa do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania?

Jak wskazuje D. Trzcińska, zrzec się uprawnienia do złożenia odwołania może tylko ten podmiot, któremu ono przysługuje, a więc strona.

Ponadto możliwość wniesienia odwołania nie może być wyłączona przepisami szczególnymi, bo wówczas nie ma przedmiotu, którego uprawniony podmiot może się zrzec.

Do podmiotowych przyczyn niedopuszczalności złożenia analizowanego podania zalicza się więc przypadki wniesienia go przez osobę niemającą do tego uprawnienia.

W ramach badania dopuszczalności tego podania organ analizuje zatem:

  • czy wniosek pochodzi od strony (podmiotu legitymowanego) oraz
  • czy od decyzji wydanej w I instancji przysługuje środek odwoławczy.

Do kiedy można składać oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania?

Zarówno odwołanie, jak i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do jego wniesienia.

Jeżeli podanie zawierające zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie zostanie wniesione po upływie 14 dni, to nie wywoła skutków, jakie ustawodawca wiąże z jego wniesieniem, a więc uostatecznienie się decyzji i jej uprawomocnienie, a w konsekwencji jej wykonalność przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Decyzja stanie się bowiem ostateczna na skutek upływu terminu do wniesienia środka odwoławczego. Organ powinien wówczas poinformować o tej okoliczności stronę, zgodnie z zasadą informowania.

Co, gdy w postępowaniu jest wiele stron?

Jeśli w postępowaniu wstępuje więcej niż jedna strona, to dla swej skuteczności, wniosek zawierający zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie powinien zostać zgłoszony przez wszystkie strony.

Fakt otrzymania oświadczenia od pozostałych stron o braku zrzeczenia się uprawnienia do zaskarżenia decyzji lub upływ terminu 14 dni na założenie tego oświadczenia skutkuje tym, że nie zrealizują się skutki związane ze złożeniem tego oświadczenia, tj. decyzja nie będzie ostateczna ani prawomocna przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a w konsekwencji - wykonalna przed upływem terminu do jej zaskarżenia.

Organ powinien poinformować o tym wszystkie strony postępowania.


Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.