Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej i urlop opiekuńczy nauczycieli - zmiany w Karcie Nauczyciela

21 kwietnia 2023

W dniu 26.04.2023 r. wejdzie w życie ustawa nowelizująca Kodeks pracy, mająca na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji wynikających z dyrektyw UE. Nowelizacja wprowadza także zmiany w Karcie Nauczyciela w zakresie zwolnień od pracy z powodu siły wyższej oraz bezpłatnego urlopu opiekuńczego. Co jeszcze się zmieni?

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Nauczyciel będzie miał prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli zistnieje niezbędna natychmiastowa obecność nauczyciela - w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 KN. Wzór wniosku w LEX znajdziesz TUTAJ

Dyrektor szkoły zobowiązany będzie udzielić takiego zwolnienia nauczycielowi na wniosek zgłoszony w postaci papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

Wzór decyzji dyrektora znajdziesz TUTAJ

Bezpłatny urlop opiekuńczy

Nowy typ urlopu określony został w art. 68b KN i będzie przysługiwał nauczycielowi w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych - w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.

Zgodnie z art. 1731 § 2 k.p., za członka rodziny uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka.

Urlopu udziela się w dni, które są dla nauczyciela dniami pracy, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Obniżenie wymiaru czasu pracy nauczyciela opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8. roku

W nowym art. 67g KN została także uregulowana sytuacja nauczycieli nieposiadających prawa do urlopu wychowawczego. Nauczyciel opiekujący się dzieckiem, do ukończenia przez nie 8. roku życia, będzie mógł złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio obniżenie wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru zatrudnienia w okresie nie dłuższym niż do ukończenia przez dziecko 8. roku życia.

Wniosek taki nauczyciel składać będzie na 21 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia wykonywania pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia, a dyrektor będzie rozpatrywał wniosek uwzględniając potrzeby nauczyciela, w tym termin oraz przyczynę konieczności korzystania z obniżonego wymiaru zatrudnienia, a także potrzeby i możliwości wynikające z organizacji pracy szkoły.

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, dyrektor szkoły poinformuje nauczyciela w postaci papierowej lub elektronicznej o uwzględnieniu bądź odmowie uwzględnienia wniosku, albo o innym możliwym terminie zastosowania obniżonego wymiaru zatrudnienia niż wskazany we wniosku.

Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie powoduje zmiany podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem.

Nauczyciel będzie mógł także w każdym czasie złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o powrót do poprzedniej organizacji pracy przed upływem terminu zakończenia korzystania z obniżonego wymiaru zatrudnienia, gdy uzasadniać to będzie zmiana okoliczności będąca podstawą do korzystania przez nauczyciela z tego obniżenia.

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, dyrektor szkoły poinformuje nauczyciela w postaci papierowej lub elektronicznej o uwzględnieniu albo przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo o możliwym terminie powrotu nauczyciela do pracy.

Podział majątku wspólnego małżonków

Lidia Marciniak

Senior product manager LEX Prawo Oświatowe