Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe zasady ustalania zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

01 grudnia 2022

Z dniem 27.10.2022 r. zmodyfikowano zasady ustalania zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Strony umowy (tj. wójt i rodzice) mają obowiązek dostosowania postanowień umowy do znowelizowanych przepisów, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.     

Dowóz dzieci niepełnosprawnych - obowiązek gminy

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (dalej u.p.o.), obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 u.p.o. bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Obowiązek w zakresie dowozu gmina może zapewnić także poprzez zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Sposób zawarcia umowy określa przepis art. 39a u.p.o.

Nowe zasady zwrotu kosztów rodzicom

Z dniem 27.10.2022 r. mocą ustawy z 15.09.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zmianie uległ sposób obliczania kosztów zwrotu przysługującego rodzicom. Zgodnie ze znowelizowanym art. 39 ust. 2 u.p.o. zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a-b) × c gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno--wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

W świetle nowych regulacji, rada gminy ustala w drodze uchwały stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, przy czym stawka nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym. Jak podkreśla Agata Piszko w komentarzu praktycznym pt.: Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli - obowiązek gminy, strony umowy, zawartej w celu zwrotu kosztów dowozu muszą dostosować postanowienia umowy do znowelizowanych przepisów, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej – tj. do 26 grudnia 2022 r. Z tego względu, uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu powinna zostać podjęta odpowiednio wcześniej, aby możliwe było jej skuteczne wejście w życie przed dokonaniem zmian w umowie z rodzicami. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Nowe zasady ustalania zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych
Lidia Marciniak

Senior product manager LEX Prawo Oświatowe

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.