Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Autoryzacja NFZ - kto i na jakich zasadach musi ją uzyskać?

20 lutego 2024

Uzyskanie autoryzacji Narodowego Funduszu Zdrowia to jeden w nowych obowiązków jakie ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta nakłada na niektóre podmioty wykonujące działalność leczniczą. Jakie placówki i dlaczego muszą ją otrzymać? Jakie warunki trzeba spełnić? Jak wygląda procedura jej uzyskania? Najważniejsze wątpliwości związane z autoryzacją NFZ sygnalizujemy w ramach poniższej publikacji.

Czym i dla kogo jest autoryzacja NFZ?

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (u.j.o.z.) jasno wskazuje, że obowiązek uzyskania autoryzacji Narodowego Funduszu Zdrowia (wydaje się ją na określone zakresy świadczeń na okres 5 lat) nie dotyczy wszystkich placówek medycznych, ale (w świetle art. 6 u.j.o.z.), podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, a sama autoryzacja jest nowym warunkiem realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Z powyższego jasno więc wynika, że autoryzacja będzie dotyczyła szpitali wchodzących do tzw. sieci szpitali, a więc blisko 600 podmiotów).

Zachęcamy też do zapoznania się z QA: Czy podmiot leczniczy, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ambulatoryjnie w zakresie podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej jest zobowiązany o wystąpienie o autoryzację? 

Warunki uzyskania autoryzacji 

W art. 7 ustawa o jakości wskazuje z kolei na warunki jakie trzeba spełnić, aby myśleć o jej uzyskaniu. Pierwszym z nich jest prowadzenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem (WSZJiB). Taki obowiązek wynika wprost z ustawy o jakości i dot. on nie tylko szpitali w sieci, ale generalnie wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z Funduszem. Szczegółowe elementy składające się na wspomniany system oraz zakres i podziałów obowiązków związanych z jego opracowaniem i prowadzeniem określa rozdział 3 u.j.o.z. Więcej na temat systemu dowiesz się ze szkolenia: Wewnętrzny system zarządzania jakością – stan wdrożenia i dylematy z tym związane 

Co jednak warte podkreślenia, ustawa o jakości wskazuje, podmioty wykonujące działalność leczniczą i posiadające umowy z NFZ muszą wdrożyć WSZJiB do 30 czerwca 2024 r. Z kolei składanie wniosków o uzyskanie autoryzacji jest możliwe po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, a więc po 8 marca 2024 r. 

Drugim warunkiem jest realizowanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zachowaniem warunków ich realizacji dotyczących miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, personelu i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d i art. 31da ust. 1 ustawy o świadczeniach. Mowa tu więc o tzw. rozporządzeniach koszykowych, a więc rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu :

  • podstawowej opieki zdrowotnej (w zakresie odnoszącym się do świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)
  • świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w zakresie odnoszącym się do świadczeń udzielanych w poradniach przyszpitalnych)
  • leczenia szpitalnego
  • świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji
  • rehabilitacji leczniczej

Procedura autoryzacji NFZ w skrócie 

Postępowanie w sprawie przyznania autoryzacji początkuje stosowny wniosek złożony przez uprawniony do tego podmiot. W ramach takiego wniosku placówkami zamieszcza takie informacje jak nazwa podmiotu wnioskującego, jego NIP, adres siedziby oraz adres do korespondencji czy zakres świadczeń. Szczegółowy wykaz elementów obligatoryjnych wniosku wskazuje art. 9 ust. 2 u.j.o.z. Oprócz tego, do wniosku o autoryzację dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków wydania autoryzacji, o których wspominaliśmy analizując art. 7 ustawy. To Prezes Funduszu określa harmonogram składania wniosków o autoryzację, który publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Funduszu.

Sam wniosek rozpatrywany jest w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia. Prezes NFZ dokonuje oceny spełniania warunków wydania autoryzacji, w tym przeprowadza wizytę autoryzacyjną w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek (po jej zakończeniu upoważnieni pracownicy Funduszu przeprowadzający wizytę sporządzają protokół, który udostępnia się podmiotowi wnioskującemu, a ten może zgłosić do niego zastrzeżenia w formie pisemnej). Prezes może również żądać od podmiotu wnioskującego wyjaśnień oraz dodatkowych informacji i dokumentów pozwalających na dokonanie oceny spełniania warunków. W przypadku gdy szpital nie przekaże ich w wyznaczonym terminie, Prezes NFZ wzywa do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odmowy wydania autoryzacji.

Jeżeli w toku postępowania w sprawie wydania autoryzacji Prezes Funduszu stwierdzi niespełnianie przez podmiot wnioskujący warunków wydania autoryzacji, o których mowa w art. 7, przedstawia podmiotowi wnioskującemu wykaz stwierdzonych uchybień, wyznacza termin ich usunięcia, nie krótszy niż 3 miesiące, i zawiesza postępowanie w sprawie wydania autoryzacji na ten okres. Jeżeli jednak nie ma zastrzeżeń, Prezes NFZ wydaje autoryzację.

Szczegółowe omówienie procedury autoryzacji NFZ jest przedmiotem szkolenia: Uzyskanie autoryzacji NFZ przez placówkę krok po kroku

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Norbert Bonin

Product Manager

LEX Ochrona Zdrowia oraz LEX Medica