Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy zmiany w ponagleniach upraszczają postępowania administracyjne?

23 stycznia 2023

Nowelizacja przepisów w celu uproszczenia procedur administracyjnych dotknęła również instytucję ponagleń uregulowaną w kpa. Celem, jak tłumaczy ustawodawca, miało być odciążenie działalności organów administracji publicznej.

Co się zmieniło?

Głównym zamierzeniem zmian wprowadzanych ustawą jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku ponagleń dodano § 3a w art. 37 k.p.a. Na jego mocy organ prowadzący postępowanie będzie pozostawiał bez rozpoznania ponaglenie wniesione przed upływem terminu określonego w art. 35 tej ustawy albo w przepisach szczególnych.

Uzasadnione zostało to stwierdzeniem, iż ponaglenia wnoszone przed terminem przewidzianym na rozpatrzenie sprawy miały niepotrzebnie angażować organy administracji publicznej i poważnie zakłócać pracę urzędów oraz utrudniać załatwianie innych spraw.

Jaki jest efekt?

Merytoryczna ocena zmiany przez specjalistów od administracji publicznej wydaje się jednakże odbiegać od założeń legislacyjnych. Aktualnie, w razie stwierdzenia przez organ prowadzący postępowanie, iż nie jest on bezczynny w sprawie, gdzie ponaglenie zostało złożone przed upływem ustawowego terminu na jej załatwienie - nie dochodzi do weryfikacji przewlekłości prowadzenia postępowania. To rzeczywiście może wpłynąć na ograniczenie obowiązków organów w takim postępowaniu. Jednocześnie zmiana wpływa m.in. na możliwość stwierdzenia przewlekłości postępowania w trybie ponagleniowym, czy też rozdziela pomiędzy organ prowadzący postępowanie oraz organ wyższego stopnia uprawnienia do weryfikacji zasadności ponaglenia na bezczynność.

Więcej o ponagleniach w praktyce

Zachęcam do lektury komentarza praktycznego Ponaglenie po zmianach "upraszczających" postępowanie administracyjne. Autor publikacji, Jakub Wilk przy okazji rozważań nad nowelizacją przepisów regulujących ponaglenia, dokonuje szczegółowej analizy całej instytucji oraz postępowania z nią związanego. W szczególności omawia zagadnienia dotyczące:

  • pojęcia bezczynności organu i przewlekłości postępowania,
  • postępowania wszczynanego ponagleniem,
  • etapów weryfikacji zasadności ponaglenia,
  • ustaleń w przedmiocie uchybienia ustawowemu terminowi,
  • ustaleń w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania.
Czy zmiany w ponagleniach upraszczają postępowania administracyjne?

Rafał Bułach

Product Manager

administracja publiczna

Zobacz również:
Polecamy między innymi
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy