Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Doręczenia komornicze po nowelizacji kpc 2023

24 maja 2023

Przepisy dotyczące doręczeń za pośrednictwem komornika wywołują istotne wątpliwości w praktyce. Mają one zostać usunięte przez ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 613). Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

Duża nowelizacja k.p.c. z 2019 r., określana mianem rewolucyjnej, w zasadniczy sposób zmieniła zasady doręczeń w postępowaniu cywilnym. Największe znaczenie miało wprowadzenie do kodeksu postępowania cywilnego art. 139(1) Nowelizacja okazała się problematyczna i stwarzała duże wątpliwości w praktyce. Nieprecyzyjność przepisów, jak i niejednolita praktyka sądownicza skłoniła ustawodawcę do wprowadzenia zmian w przepisach, czego skutkiem jest nowelizacja k.p.c. z 9 marca 2023 r. I właśnie te zagadnienia były tematem szkolenia online poprowadzonego przez Marcina Dziurdę - Nowe zasady doręczeń w postępowaniu cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem doręczeń komorniczych 

Doręczenia komornicze - nowelizacja z 2019 r.

Celem wprowadzenia do porządku prawnego art. 139(1) k.p.c. było zlikwidowanie tzw. fikcji doręczeń i wprowadzenie nowych zasad doręczenia pism procesowych, w szczególności pierwszych pism procesowych w sprawie. Nowelizacja zwiększyła także rolę komorników sądowych w procedurze doręczania pism procesowych. Dotychczas ich rola była w tym zakresie niewielka, a doręczanie przez nich pism procesowych – wyjątkowe i sporadyczne.

Okazało się jednak, że przepisy są nieprecyzyjne, w szczególności w zakresie kogo dotyczyć miały doręczenia komornicze.

Doręczenia komornicze - nowelizacja z 2023 r.

Zmiana art. 139(1) k.p.c. miała na celu wyeliminowanie wątpliwości, że tryb doręczeń dotyczy jedynie osób fizycznych, którym korespondencja doręczana jest na adres zamieszkania. Dotyczy to osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, albowiem tym doręcza się pisma sądowe na adres korespondencyjny wskazany w CEIDG albo inny adres korespondencyjny podany przez taką stronę. Intencją ustawodawcy było podwyższenie standardu ochrony prawnej osób, których adres nie jest ujawniany w żadnych publicznych rejestrach, lecz odnosi się wyłącznie do stanu faktycznego ustalanego na gruncie przepisów prawa materialnego.

Dzięki nagraniu ze szkolenia - Nowe zasady doręczeń w postępowaniu cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem doręczeń komorniczych dowiesz się:

  • jak będą wyglądać nowe zasady doręczeń komorniczych
  • jak udowodnić, że pozwany mieszka pod wskazanym adresem
  • kto jest wyłączony z obowiązku doręczeń za pośrednictwem komornika
  • co można zrobić, jeśli nie uda się ustalić adresu pozwanego.

Podział majątku wspólnego małżonków

Katarzyna Baczyńska

product manager Lex Windykacje

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.