Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

3 problemy z lex uber w urzędzie - jak je rozwiązać?

25 sierpnia 2020

Już od kilku miesięcy uzyskanie licencji na przewóz osób taksówką jest łatwiejsze dzięki lex uber. Wprowadzone zmiany wymagają jednak dostosowania starych licencji do nowych wymagań. Ustawodawca pominął tymczasem istotne dla jednostek samorządu terytorialnego kwestie. Zobacz 3 najpoważniejsze problemy, z którymi borykają się urzędy i sprawdź, jak ich uniknąć.

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym (zwanej szerzej "lex uber", która skutkowała wieloma konsekwencjami dla gmin), wiele jej praktycznych aspektów jest niejasnych. Mierzyć się z tym muszą zarówno jednostki samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorcy, w związku z koniecznością dostosowania licencji taksówkarskich.

1. Co powinien zawierać wniosek o dostosowanie licencji?

Nie został sporządzony oficjalny wzór wniosku o dostosowanie licencji taksówkarskiej. Poszczególne urzędy często same tworzą powyższy wzór dla mieszkańców wraz ze wskazaniem koniecznych załączników. Zainteresowany może jednak sam sporządzić takie pismo.

By wniosek został uznany za prawidłowy musi zawierać zwłaszcza:

  • oznaczenie wnioskodawcy, jego adres i miejsce zamieszkania albo siedzibę, informację o wpisie do CEIDG albo numer w KRS,
  • oznaczenie licencji, która ma być dostosowana,
  • wyraźne żądanie dostosowania licencji do nowych przepisów oraz wydania wypisu z licencji,
  • właściwe załączniki (dotychczasowa licencja oraz zaświadczenie o niekaralności),
  • podpis wnioskodawcy.

2. Jaki organ jest właściwy do dostosowania licencji?

Lex uber nie wskazuje organu właściwego do dostosowania licencji. Jeśli jednak przyjmiemy, że dostosowanie jest rodzajem zmiany, to w prosty sposób można określić prawidłową właściwość:

  • na obszarze jednej gminy – wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
  • na obszarze gmin objętych porozumieniem – wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
  • na obszarze gminy – miasta stołecznego Warszawy – Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

3. Czy za dostosowanie licencji taksówkarskiej należy uiścić opłatę?

Ustawa nie wskazuje wprost czy należy pobrać opłatę za dostosowanie licencji. W związku z tym urzędy stosują różną praktykę: niektóre pobierały opłatę jak za wydanie nowej licencji, inne jak za jej zmianę. Wiele z nich dostosowywało licencję nieodpłatnie.

Błędne jest stanowisko pobierania opłaty jak za wydanie nowej licencji.

W jednym z pism Ministerstwo Transportu wskazało, że wniosek o dostosowanie licencji należy traktować jako wniosek o jej zmianę i konieczne jest uiszczenie opłaty zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury określającego wysokość opłat za wydanie licencji.

Należy mieć na uwadze, że skoro ustawodawca nie przewidział pobierania opłaty jak za wydanie nowej licencji, to na obywatela nie można nałożyć obowiązku, który nie wynika z przepisów prawa.

Ty już wiesz - a mieszkańcy?

By uniknąć kłopotów związanych z wnioskami o dostosowanie licencji taksówkarskiej, warto przekazać istotne informacje obywatelom. Bez złożenia odpowiedniego wniosku licencje stracą ważność z końcem okresu, na które zostały wydane, lub z upływem 31 grudnia 2022 roku. Wcześniejsze poinformowanie przedsiębiorców o koniecznej procedurze może być kluczowe dla płynnej i sprawnej pracy jednostki samorządu terytorialnego.

Ekspercki poradnik autorstwa Adriana Misiejko znajdziesz w programie LEX Administracja oraz LEX Urząd (sprawdź: Jak dostosować licencję taksówkową do lex uber - poradnik dla mieszkańca). Zawiera on wszystkie niezbędne wnioskodawcy informacje, które pozwolą na prawidłowe i kompletne przygotowanie wniosku o dostosowanie licencji. Jest również gotowy do udostępnienia go mieszkańcom.

3 problemy z lex uber w urzędzie - jak je rozwiązać?
Małgorzata Milewicz

młodszy redaktor administracja publiczna