Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Oddasz krew? Będziesz miał dwa dni wolnego od pracy

17 lutego 2021

Pracownik, który odda krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, ma prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy. W jakim terminie można skorzystać z tego zwolnienia? Kto właściwie ma do niego prawo? Czy tylko ozdrowieńcy, czy również inni honorowi dawcy krwi? Odpowiedzi na te i inne pytania można odnaleźć w LEX Kadry.

Więcej dni wolnych

Od 26 stycznia 2021 r. honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddali krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym. Dotychczas honorowi dawcy krwi mieli prawo do zwolnienia od pracy tylko w dniu, w którym oddawali krew. Zwiększony limit dni wolnych obowiązuje w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wolne za oddanie krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19

Dwa dni zwolnienia od pracy przysługują nie tylko za oddanie krwi, ale również za oddanie jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Nie tylko dla ozdrowieńców

Jak podkreśla dr Anna Sokołowska w LEX Newsie: Dwa dni zwolnienia od pracy za oddanie krwi lub osocza, ważne jest to, że uprawnienie do dwóch dni zwolnienia od pracy przysługuje nie tylko ozdrowieńcom, którzy oddali krew lub jej składniki (w tym osocze po chorobie COVID-19), ale również dawcom krwi, którzy nie przeszli COVID-19.

Uprawnienie a nie obowiązek

Skorzystanie z dwóch dni zwolnienia od pracy należy do decyzji pracownika. Pan Maciej Ambroziewicz w odpowiedzi na pytanie Czy pracownik ma obowiązek wykorzystać uprawnienia przyznane z tytułu oddania krwi lub jej składników? wyjaśnia: "Znowelizowane przepisy dotyczące uprawnień osób honorowo oddających krew przyznają pracownikom uprawnienie, z którego nie mają oni obowiązku korzystać."

Zobacz również:

Czy pracownik może wykorzystać tylko jeden dzień zwolnienia od pracy, a z drugiego dnia zrezygnować?

Nieobecność usprawiedliwiona płatna

Dokumentem poświadczającym prawo do 2 dni zwolnienia od pracy jest zaświadczenie wydane przez regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

Zobacz w LEX: Dwa dni zwolnienia od pracy za oddanie krwi, w tym osocza po chorobie COVID-19

Oddasz krew? Będziesz miał dwa dni wolnego od pracy
Izabela Baranowska

product manager działu Kadry i HR

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.

Zobacz również:
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy