Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie kancelarii prawnych?

29 lipca 2020

W marcu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Choć z przyczyn ekonomicznych nastąpiło zniesienie lockdownu, to jednak sytuacja epidemiczna w Polsce wciąż wpływa na funkcjonowanie kancelarii prawnej. Jak więc zarządzać kancelarią prawną w czasie epidemii?

Jak pisze mec. Grzegorz Kamieński w komentarzu praktycznym w LEX Epidemia koronawirusa a funkcjonowanie kancelarii prawnej w praktyce: "trwająca epidemia koronawirusa stanowi zagrożenie, ale i szansę, dla osób działających na rynku usług prawniczych. Wśród zagrożeń można wskazać choćby na spadek dochodów związany z kryzysem finansowym spowodowanym epidemią SARS-CoV-2. Z drugiej strony, pandemia jest szansą na transformację i digitalizację biznesu, rozwinięcie nowych narzędzi komunikacyjnych w relacjach z klientem, czy też wykorzystywania nowych kanałów i możliwości sprzedażowych usług prawniczych."

Rynek usług prawniczych w dobie epidemii

Jak przywołuje Autor wskazanego komentarza, Naczelna Rada Adwokacka przeprowadziła ankietę dotyczącą skutków ekonomicznych spowodowanych epidemią koronawirusa, które dotknęły kancelarie adwokackie. Większość ankietowanych (68 proc.) określiło pracę zawodową podczas pandemii jako częściowo ograniczoną, 17 proc. jako normalną, a 16 proc. oceniło ją jako zupełnie wstrzymaną. Z badań wynika, też że ograniczenie działalności kancelarii pociągnęło za sobą obniżenie przychodów kancelarii u 87 proc. badanych. 45 proc. adwokatów zadeklarowało spadek przychodów o ponad połowę, 24 proc. ankietowanych określiło spadek przychodów o 1/4, zaś na całkowitą utratę przychodów wskazało 18 proc. W opinii 90 proc. ankietowanych największym problemem było całkowite lub częściowe zamknięcie sądów, dla ponad 50 proc. respondentów problemem było nieprawidłowe funkcjonowanie usług pocztowych, zaś 42 proc. ankietowanych oceniło, że w czasie pandemii kontakty z klientami były utrudnione.

Zmiany w regulacjach mające usprawnić procedowanie - tzw. e-rozprawy

Tarcza 3.0. wprowadziła do postępowania cywilnego oraz sądowoadministracyjnego e-rozprawę lub posiedzenie jawne, które są przeprowadzane przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Oznacza to, że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących. Z kolei w Tarczy 4.0, ustawodawca, wzorem regulacji przyjętych w kodeksie postępowania cywilnego, przewidział rozwiązania umożliwiające udział niektórych stron w rozprawie na etapie postępowania sądowego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających udział w tych czynnościach na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku także w postępowaniu karnym.

Jak epidemia koronawirusa zmieni rynek usług prawnych?

Jak podkreśla Autor komentarza, zmiany jakie nastąpiły w odniesieniu do wprowadzonych rozwiązań antykryzysowych, jak również zmiany w funkcjonowaniu kancelarii prawnych wywołanych epidemią koronawirusa, mogą jednak spowodować wzrost konkurencyjności niektórych kancelarii prawnych. Istotną kwestią jest także poszukiwanie nowych obszarów usług, pozyskiwanie klientów czy stawianie na rozwój kompetencji. Poszukiwanie nowych obszarów działalności, to chociażby identyfikacja nowych potrzeb rynkowych (np. doradztwo w zakresie zmian prawnych związanych z tarczą antykryzysową), poszukiwanie partnerów biznesowych w celu świadczenia usług komplementarnych, czy też modyfikacja dotychczasowej oferty kancelarii, np. rozszerzenia zakresu usług, modyfikacji sposobu świadczenia usług, modyfikacji zasad wynagradzania itd.

Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie kancelarii prawnych?
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna