Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Imprezy integracyjne a przychody pracowników

19 października 2023

Imprezy integracyjne są sposobem na budowanie zespołu, wzmacnianie relacji między pracownikami a pracodawcą oraz integrację samych pracowników. Koszt takiej imprezy zazwyczaj w pełni pokrywa pracodawca. Czy generuje to przychód po stronie pracownika?

 

Wyjazdy integracyjne pracowników

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają w swojej firmie pracowników, od czasu do czasu organizują dla nich imprezy integracyjne. Mają one służyć wzmacnianiu relacji, poprawieniu komunikacji wewnątrz firmy i usprawnieniu pracy całego zespołu. Tego typu wyjazdy mają na celu zmotywowanie pracownika do lepszej, wydajniejszej pracy, co przynosi korzyści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.

Przez wiele lat pracodawcy mieli wątpliwości, czy zorganizowanie takiej imprezy prowadzi do powstania przychodu u ich pracowników. Poglądy organów podatkowych co do skutków organizacji imprez integracyjnych były zmienne, a orzecznictwo sądów administracyjnych niejednolite.

 

Czy u pracownika powstaje przychód?

Na uczestników wyjazdu czekają różnego rodzaju atrakcje, np. turystyczne i kulturalne. Ich koszty pokrywa pracodawca. Dodatkowo ponosi on wydatki na transport, noclegi oraz wyżywienie. W związku z tym, że całość nakładów związanych z wyjazdem pokrywana jest z kieszeni pracodawcy, powstaje nieodpłatne świadczenie pracodawcy na rzecz pracownika.

W związku z tym istniały obawy, że organy podatkowe rozpoznają po stronie pracownika przychód oraz obciążą go podatkiem. Wspólną cechą wyjazdów integracyjnych jest bowiem to, że pracownik za nie nie płaci, albo płaci mniej. Natomiast przepis art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. stanowi, że opodatkowaniu podlega także otrzymane od pracodawcy świadczenie nieodpłatne albo częściowo odpłatne. Czy przepis ten może być zastosowany także w sytuacji, w której pracownik bierze udział w zorganizowanym przez pracodawcę spotkaniu i czy pracodawca jako płatnik zobowiązany jest pobrać oraz odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy z tego tytułu?

 

Zwolnienie podatkowe

Wartość otrzymywanych przez pracowników nieodpłatnych świadczeń, co do zasady, generuje opodatkowane przychody ze stosunku pracy. Istnieje jednak kilka zwolnień od podatku obejmujących wartość takich świadczeń. Jednym z nich jest zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f.

Czy do imprez integracyjnych ma zastosowanie zwolnienie od podatku pozwala ustalić procedura Zwolnienie od podatku świadczeń otrzymywanych w związku z finansowaniem działalności socjalnej.

 

Oczywiste jest zatem, że wydatek ze środków obrotowych pracodawcy na pokrycie kosztów wyjazdu integracyjnego nie stanowi przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a pracodawca jako płatnik nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Stanowisko to potwierdza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.05.2023 r., 0113-KDIPT2-3.4011.236.2023.2.GG.

 

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny wyrok TK

Identyczne stanowisko przyjął Trybunał Konstytucyjny w niezwykle ważnym wyroku z 8.07.2014 r., K 7/13. Trybunał orzekł, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  1.  zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  2.  zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  3. korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, czy szkoleniach. W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w wyjeździe dobrowolnie, to po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Natomiast bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika, nie uzyskuje on przychodu. Bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak jest podstaw do określenia jego wysokości. Wyjazd integracyjny pracownika nie stanowi zatem przychodu do opodatkowania.

 

Przeczytaj także:

Podział majątku wspólnego małżonków

Iwona Strzelec

Redaktor Naczelna "Przeglądu Podatkowego"

Product Manager Procedury Biznes