Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Informacja ORD-U - kto i kiedy składa informację o umowach zawartych z nierezydentami

03 listopada 2023

Podmioty zawierające umowy z nierezydentami są obowiązane do informowania o tym fakcie organy podatkowe. Służy do tego informacja ORD-U. 

Kto składa informację ORD-U?

ORD-U jest informacją, którą składają osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, które zawarły w danym roku umowy z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

Według prawa dewizowego nierezydentami są:

  1. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów,
  2. obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Informację ORD-U sporządza się i przekazuje do organu podatkowego, jeżeli:

  1. jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub
  2. inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu.

W wyżej wymienionych przypadkach w informacji ORD-U uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 euro.

Jeżeli natomiast nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów w informacji ORD-U uwzględnia się umowy, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5 000 euro.

Termin i miejsce składania informacji ORD-U

Informację ORD-U sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych wydłużyło termin przekazania do organu podatkowego informacji ORD-U z trzech do jedenastu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dłuższy termin dotyczy informacji ORD-U składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Oznacza to, iż w przypadku podatników, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu, termin na złożenie informacji ORD-U przypada 30 listopada.

Wyłączenia z obowiązku sporządzania informacji ORD-U

Obowiązek sporządzania informacji ORD-U nie dotyczy umów:

  1. zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
  2. kredytu albo pożyczki zawartych przez banki i agencje rządowe;
  3. objętych, zgodnie z odrębnymi przepisami, tajemnicą państwową lub bankową;
  4. związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych, w szczególności z usługami komunalnymi.

Ponadto od 1 stycznia 2022 r. do sporządzania informacji ORD-U nie są obowiązane podmioty składające informację o cenach transferowych TPR. Zwolnienie z obowiązku sporządzenia informacji ORD-U nie dotyczy jednak podatników, którzy realizują w danym roku podatkowym transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych lub z zakładami zagranicznymi położonymi na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Podział majątku wspólnego małżonków

Tomasz Kręski

Product Manager Księgowość i Podatki

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy