Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

IP Box – jak skorzystać z ulgi

25 lipca 2023

Ulgi podatkowe mogą pozytywnie wpłynąć na obciążenia fiskalne podatników. Polski Ład wprowadził całkowicie nowe ulgi, w tym o charakterze innowacyjnym. Jedną z nich jest ulga IP Box.

Co to jest ulga IP Box? 

Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli IP Box (z ang. IP – intellectual property), to rozwiązanie, które ma zachęcać innowacyjnych podatników do rozwoju swojej działalności. Polega ona na tym, że określone dochody są opodatkowane według preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5%.

Ulga ta obowiązuje w Polsce od 1.01.2019 r., a od 1.01.2022 r. możliwe jest łączenie IP Box z ulgą B+R w stosunku do jednego (tego samego) dochodu – do końca 2021 r. podatnik musiał wybierać, którą ze wskazanych ulg zastosuje.

Procedura Innovation Box – preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej przedstawia opodatkowanie dochodów generowanych przez patenty i inne prawa własności intelektualnej.

Jak obliczyć ulgę IP Box? 

Wysokość możliwej do zastosowania ulgi IP Box stanowi różnicę pomiędzy wartością zapłaconego podatku w trakcie roku na podstawie obowiązującej stawki podatku dochodowego a kwotą podatku wyliczoną w oparciu o preferencyjną stawkę 5%. Preferencyjne opodatkowanie stawką 5% dotyczy dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, którymi są wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej:

  1. patenty,
  2. prawa ochronne na wzór użytkowy,
  3. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
  4. prawa z rejestracji topografii układu scalonego,
  5. dodatkowe prawa ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,
  6. prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
  7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin,
  8. autorskie prawa do programu komputerowego.

Zastosowanie omawianej ulgi będzie możliwe wówczas, gdy podatnik będzie właścicielem, współwłaścicielem lub będzie posiadał wyłączną licencję do korzystania z powyżej wskazanych praw własności intelektualnej.

Co należy zrobić, aby skorzystać z IP Box? 

Preferencyjne opodatkowanie stawką 5% dochodów z patentów i innych praw własności intelektualnej nie jest oddzielną formą opodatkowania. Z ulgi IP Box mogą skorzystać wyłącznie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, opodatkowani na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub rozliczający się liniowo.

Podobnie jak ulga B+R, również IP Box jest wykazywany w rocznym zeznaniu za dany rok i wymaga wykazania przez podatnika w rocznym zeznaniu podatkowym dochodu z każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej objętego tym reżimem.

Kiedy następuje zwrot z IP Box?

Po zakończonym roku i wykazaniu w zeznaniu podatkowym dochodów opodatkowanych IP Box można zastosować ulgę i otrzymać zwrot podatku.

Symultaniczne korzystanie z ulgi B+R oraz ulgi IP Box 

Do końca 2021 r. niemożliwe było rozliczenie ulgi B+R oraz ulgi IP Box w odniesieniu do tego samego dochodu. Ten zakaz uchylono 1.01.2022 r. i obecnie podatnicy mogą rozliczyć ulgi B+R oraz IP Box w jednym roku podatkowym, względem tej samej podstawy opodatkowania.

Takiemu odliczeniu podlegają jedynie koszty kwalifikowane, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (tj. prac badawczo-rozwojowych), z którego dochody są opodatkowane w ramach IP Box.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Nowa preferencja, którą w praktyce podatnicy po raz pierwszy zastosują w 2023 r., stanowi uzupełnienie ulgi B+R oraz ulgi IP Box. Została ona wprowadzona przez przepisy Polskiego Ładu wraz z ulgami na prototyp oraz na robotyzację, jako dodatkowa zachęta podatkowa wypełniająca przestrzeń między ulgami B+R oraz IP Box.

W praktyce ulga ta polega na pomniejszeniu kwot zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od wynagrodzeń osób zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi o niewykorzystaną część ulgi B+R. Odliczenia dokonuje się po złożeniu zeznania za poprzedni rok. Choć zatem ulga weszła w życie już w 2022 r., to pierwsi podatnicy skorzystają z niej dopiero w 2023 r., po złożeniu do urzędu skarbowego rozliczenia za zeszły rok.

Czy podatnikowi przysługuje ulga na pracowników zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej pozwala ustalić procedura Polski Ład – Ulga na pracowników zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej.

Rozwiązania ulgi IP Box omawiamy także w: 

  • artykule Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt fiskalnych na działalność rozwojową,
  • komentarzu IP BOX również w Polsce: preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej.

 Podział majątku wspólnego małżonków

Iwona Strzelec

Redaktor Naczelna "Przeglądu Podatkowego"

Product Manager Procedury Biznes