Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak prawidłowo wypełnić formularz TPR?

22 sierpnia 2023

Informacja o cenach transferowych (TPR) jest formularzem zawierającym dane o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych.

Formularz TPR jest informacją o cenach transferowych oraz warunkach transakcji zawieranych przez podmioty powiązane. Formularze TPR-C (dla podatników CIT) i TPR-P (dla podatników PIT) zastąpiły dotychczas składane uproszczone sprawozdania CIT/TP i PIT/TP.

Kto musi sporządzać informację TPR?

Zgodnie z art. 11t ustawy o CIT (odpowiednio art. 23zf  ustawy o PIT) podmioty powiązane obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych są zobowiązane do sporządzenia i przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych TPR za dany rok podatkowy.

Należy zwrócić uwagę, że od 2022 r. informacja TPR jest składana do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, a nie jak do tej pory do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną informacja o cenach transferowych TPR jest składana naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według:

 • miejsca prowadzenia działalności;
 • miejsca siedziby - w przypadku prowadzenia działalności w więcej niż jednym miejscu;
 • miejsca zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników - w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwości na podstawie powyższych kryteriów.

Informacja o cenach transferowych TPR jest składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Art. 11t  ustawy o CIT (odpowiednio art. 23zf  ustawy o PIT) wskazuje, że obowiązkiem sporządzenia i przekazania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych TPR są objęci podatnicy, którzy muszą sporządzić dokumentację cen transferowych. Ponadto, informacja TPR obejmuje jedynie te transakcje, które zostały ujęte w dokumentacji cen transferowych. Tym samym, krąg podmiotów obowiązanych do sporządzenia informacji TPR ogranicza się do:

 • podmiotów, które przeprowadzają transakcje z podmiotami powiązanymi i przekraczają progi dokumentacyjne;
 • podmiotów, które przeprowadzają określone transakcje z rajami podatkowymi.

Oprócz powyższych podmiotów, ustawodawca nakazał składanie informacji TPR także niektórym podatnikom, na których nie ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Informacje TPR muszą przygotować te podmioty, które realizują transakcje krajowe zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego ze względu na fakt, że podmioty je realizujące osiągnęły zyski.

TPR - zakres informacji

Informacja o cenach transferowych TPR zawiera:

 • cel złożenia informacji (złożenie lub korekta) i okres, za jaki jest składana;
 • dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja;
 • ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja;
 • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;
 • informacje dotyczące cen i metod weryfikacji cen transferowych;
 • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych;
 • oświadczenie podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Należy wskazać, że od 2022 r. oświadczenie jako osobny dokument przestaje istnieć a zastępuje go oświadczenie zawarte w informacji TPR. Na potrzeby tego oświadczenia, w przypadku otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, lub innych świadczeń w naturze stanowiących przychód, ceny transferowe uważa się za ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, jeżeli przychód ten został dla celów podatkowych wykazany zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Informacja TPR stanowi więc zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z podmiotami z rajów podatkowych, zaś celem nadrzędnym jego składania jest pozyskanie przez administrację podatkową wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.

Zasady podpisywania informacji TPR

W przypadku spółek niebędących osobami prawnymi podmiotem obowiązanym do przekazania informacji o cenach transferowych TPR jest wyznaczony wspólnik. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji o cenach transferowych TPR.

Informacja o cenach transferowych TPR jest podpisywana przez:

 • osobę fizyczną - w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
 • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale - w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu.

Nie jest dopuszczalne podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Termin na złożenie informacji TPR

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych. Podmioty wypełniające obowiązki sprawozdawcze z zakresu cen transferowych za 2022 rok są obowiązane do:

 • sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (local file) wraz z analizami danych porównawczych w terminie do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
 • złożenia informacji o cenach transferowych TPR w terminie do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
 • sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych (master file) w terminie do końca 12. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Podział majątku wspólnego małżonków

Tomasz Kręski

Product Manager

Księgowość i Podatki

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy