Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ustawa antyprzemocowa już obowiązuje! Jak uzyskać nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy?

04 grudnia 2020

Po 6 miesięcznym vacatio legis 30 listopada weszła w życie ustawa antyprzemocowa wprowadzająca do kodeksu postępowania cywilnego nową procedurę. Jej celem jest ułatwienie otrzymania nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Nowe uprawnienia otrzymała również Policja i Żandarmeria Wojskowa.

Ustawodawca wprowadzając nowe przepisy kierował się przede wszystkim możliwością wprowadzenia szybkiej izolacji osób dotkniętych przemocą domową od ich oprawców. Dotychczasowe rozwiązania uważane są za niedoskonałe, stąd też potrzeba zmiany. Istniały przypadki, kiedy to osoba dotknięta przemocą domową musiała sama opuścić mieszkanie. Wraz z nowymi przepisami osoba taka będzie bardziej chroniona i obowiązek opuszczenia mieszkania będzie spoczywał na oprawcy.

Katalog spraw objętych nową procedurą antyprzemocową

W kodeksie postępowania cywilnego art. 560[2] wprowadza katalog spraw objętych procedurą, wszystkie one dotyczą szeroko pojętej "przemocy w rodzinie". A jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jak wygląda nowa procedura?

Aby wszcząć postępowanie należy złożyć w sądzie Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Następnie sąd w przeciągu miesiąca wyznacza rozprawę, na której rozpatrywany jest wniosek i może wydać postanowienie:

Każda ze stron lub inny uczestnik postępowania może wystąpić również z wnioskiem o zabezpieczenie czy to w postaci roszczenia pieniężnego, czy też poprzez nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwany dalej "nakazem", lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia tzw. "zakaz". W odpowiedzi na wniosek sąd wydaje stosowne postanowienie.

Ustawa antyprzemocowa już obowiązuje! Jak uzyskać nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy?
Katarzyna Baczyńska

product manager Działu Legal

Więcej na ten temat znajdziesz w dostępie testowym LEX!
Polecamy
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy