Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Gminy zweryfikują, rozliczą i wyrównają koszty dostawy ciepła

28 marca 2023

Nowy mechanizm w związku z sytuacją na rynku paliw ma na celu zapobieganie skokowym wzrostom opłat ponoszonych przez odbiorców za dostarczone ciepło na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie obciążeń finansowych, z którymi mierzą się zarówno gospodarstwa domowe, jak i instytucje użyteczności publicznej. Istotną rolę w realizacji tego zadania będą mieć organy wykonawcze gmin.

 

Dlaczego potrzebne jest wyrównanie kosztów dostaw ciepła?

Jednym z podstawowych elementów infrastruktury energetycznej jest zaopatrzenie w ciepło, a cena energii cieplnej ma istotny wpływ na życie codzienne mieszkańców. Aktualny wzrost cen paliw zauważalnie wpływa w efekcie nie tylko na sektor energetyczny i ciepłowniczy, ale także bezpośrednio na wszystkich obywateli. Odbiorcy ciepła zaczynając od gospodarstw domowych po podmioty z sektora użyteczności publicznej, jak szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły czy domy pomocy społecznej zostali postawieni przed koniecznością ponoszenia dramatycznie wyższych wydatków w bieżącym sezonie grzewczym.

 

Jakie mechanizmy przewiduje nowelizacja?

Ustawa nowelizująca przepisy regulujące dotychczasowy mechanizm rekompensaty średniej ceny wytwarzania ciepła, z dniem 15 lutego 2023 r. wprowadziła nowe rozwiązania prawne polegające na wypłacie wyrównania przedsiębiorstwom energetycznym dostarczającym ciepło do uprawnionych podmiotów.

Przepisy przewidują mechanizmy, w ramach których przy dostawie ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne przy zastosowaniu maksymalnej ceny ustalonej w ustawie w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz przy zastosowaniu ceny wyższej od maksymalnej w okresie od 1 października 2022 r. do 28 lutego 2023 r. - przedsiębiorcom będą przysługiwać wyrównania w tym okresie.

 

Gmina rozpatrzy, zweryfikuje i wypłaci

Z perspektywy gmin istotnym elementem nowej regulacji jest zaangażowanie w procedury rozpatrzenia wniosków i wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych niezobowiązanych do uzyskania koncesji na wytwarzanie ciepła.

Jaka jest procedura rozpatrzenia wniosku? Nowelizacja wprost tego nie określa, odsyła za to do odpowiedniego stosowania innych przepisów ustawy. To może prowadzić do problemów z realizacją obowiązków w praktyce.

Szczególnie pomocna w tej sytuacji będzie kompleksowa analiza nowej regulacji: Obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta miasta w ramach nowego mechanizmu wsparcia dla odbiorców ciepła, w której Pan Mateusz Karciarz opisuje nowe mechanizmy, jak również poszczególne obowiązki organów wykonawczych gminy w ich realizacji. Autor szczególnej uwadze poświęca opisowi procedury rozpatrywania wniosków, które trafią do gmin, wskazuje na te z elementów nowych obowiązków, które w praktyce mogą być problematyczne i proponuje podejście, które pozwoli je rozwiązać.

Autor wskazuje również i omawia dodatkowy mechanizm ochronny dla odbiorców ciepła, jakim jest możliwość wprowadzenia dodatkowego wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych ze środków pochodzących z budżetu gminy.

Podział majątku wspólnego małżonków

Rafał Bułach

product manager administracja publiczna