Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Obowiązki pracodawcy w przypadku ustania stosunku pracy z wyboru

07 maja 2024

W kwietniowych wyborach samorządowych wybrani zostali przedstawiciele różnych szczebli samorządu, w tym prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie. Wybór nowych władz samorządowych oznacza ustanie stosunku pracy poprzednich władz, a to z kolei generuje po stronie pracodawcy określone obowiązki. Obowiązki te dotyczą wypłaty odprawy, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy czy też wystawienia świadectwa pracy dla osób kończących swoją kadencję.

Wypłata odprawy pracownikom

Ustawa o pracownikach samorządowych określa katalog osób, którym przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Niniejsze przepisy stosuje się m.in. do wójta, burmistrza, marszałka, starosty. Prawo do odprawy nie przysługuje w przypadku ponownego zatrudnienia w wyniku wyboru na kolejną kadencję.

Co oznacza ponowne zatrudnienie na podstawie wyboru? Odpowiedź znajdziesz w pytaniu: Czy starosta powołany na stanowisko wicestarosty powinien otrzymać odprawę?

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 

Obowiązek pracodawcy dotyczący ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie został uregulowany w ustawie o pracownikach samorządowych, w związku z czym zastosowanie znajdą przepisy kodeksu pracy. Osobom kończącym kadencję w przypadku niewykorzystania urlopu w całości lub w części przysługuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie wynagrodzenia bezpośrednio poprzedzającego nabycie prawa.  Inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku ponownego wyboru - pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w przypadku wyrażenia woli stron o wykorzystaniu pozostałego urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnej kadencji. Zdaniem eksperta porozumienie w zależności od woli stron może obejmować cały urlop lub jego część. 

Więcej na temat ekwiwalentu za urlop oraz jego naliczania znajdziesz w publikacji: Obowiązki pracodawcy wynikające z rozwiązania stosunku pracy. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Wystawienie świadectwa pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy w ciągu 7 dni z tym samym pracownikiem. W tym przypadku świadectwo pracy jest wydawane wyłącznie na wniosek pracownika. Pracodawca wystawiając świadectwo pracy może posłużyć się wzorem. 

Więcej na temat wystawiania świadectwa pracy znajdziesz w publikacji: Świadectwo pracy zasady wypełniania na przykładach.

Podział majątku wspólnego małżonków

Wiktoria Malesa

Młodszy Redaktor

Dział Zarządzania Produktami

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy