Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kontrola domów w zakresie źródeł ciepła

30 czerwca 2023

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków obowiązująca od lipca 2021 r., nałożyła na właścicieli i zarządców budynków obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w użytkowanych budynkach i lokalach. Kontrola tych deklaracji ze stanem rzeczywistym bezpośrednio wynika z funkcjonowania CEEB.

Podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli

Osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków są wskazane w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji i emisyjności budynków. Zgodnie z tym artykułem uprawnionymi do wprowadzania danych i informacji do ewidencji są osoby przeprowadzające kontrolę w różnym zakresie na podstawie szeregu innych ustaw, w tym m.in. na podstawie:

 • ustawy - Prawo ochrony środowiska,
 • ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawie - o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • ustawie - Prawo budowlane,
 • i innych.

Przykładowo weryfikacja źródeł ciepła i źródeł spalania podanych przez właścicieli budynków w deklaracjach będzie mogła następować w toku czynności kontrolnych podejmowanych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c pr. bud. przez podmioty uprawnione do kontrolowania przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). W takim przypadku kontrolę przeprowadzą:

 • osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
 • osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych (dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych) oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Osoby uprawnione w trakcie kontroli wprowadzają do ewidencji dane i informacje za pomocą elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.

 

Więcej w Lex Budownictwo:

Kontrola domów przez uprawnione organy w zakresie źródeł ciepła

 

Przedmiot kontroli

Kontrolą budynków objęte są źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagające pozwolenia zintegrowanego i pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo zgłoszenia organowi ochrony środowiska. Są to tzw. małe źródła spalania paliw takich jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, czy lekki olej opałowy. Spod kontroli wyłączone są tzw. średnie źródła spalania paliw stanowiące źródła o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW.

 

Protokoły kontroli

Ustalenia kontrolne zawierane są w postaci protokołu kontroli sporządzanego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego CEEB. Protokół jest sporządzany w oparciu o jednolity wzór i zawiera następujące dane:

 • oznaczenie organu kontrolnego;
 • datę i miejsce przeprowadzenia kontroli;
 • numer sprawy;
 • dane osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
 • dane osoby kontrolowanej lub podmiotu kontrolowanego oraz jej podpis albo wskazanie przyczyn odmowy podpisania;
 • zakres kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
 • pouczenia o prawie kontrolowanego do otrzymania protokołu kontroli, wnoszenia zastrzeżeń i uwag wraz z uzasadnieniem oraz możliwości odmowy jego podpisania.

Celem kontroli wpisanych do deklaracji danych jest diagnoza stanu technicznego budynku ze szczególnym uwzględnieniem jego emisyjności i efektywności energetycznej. Inwentaryzacja budynków ma pozwolić w przyszłości na bardziej efektywną walkę z emisją CO2.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

 

Kamila Kokoszewska 

product manager Budownictwo

Czytaj więcej w dostępie testowym
Zobacz również:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy