Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Korekta deklaracji podatkowej

10 maja 2023

Deklarację podatkową zawierającą błąd - rachunkowy bądź merytoryczny - można poprawić poprzez złożenie jej korekty. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej podatnicy, płatnicy, inkasenci mają bowiem prawo do złożenia skorygowanej deklaracji. Korygować deklarację można wielokrotnie, aż do przedawnienia zobowiązania, którego dotyczy.

Termin na złożenie korekty deklaracji podatkowej

Przepisy prawa nie wskazują wprost terminu, do którego można składać korektę deklaracji podatkowej. Termin, do którego można dokonywać korekty jest powiązany z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego dotyczy deklaracja. Nie ma również prawnych ograniczeń co do liczby korekt tej samej deklaracji. Korygować deklarację można zatem wielokrotnie, aż do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Prawo do złożenia korekty deklaracji wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Korekta deklaracji podatkowej - na jakim formularzu złożyć?

Korektę deklaracji należy złożyć na formularzu obowiązującym w danym okresie rozliczeniowym, który jest korygowany, a nie na formularzu aktualnym, czyli obowiązującym w momencie dokonywania korekty. Należy również pamiętać, aby na formularzu w polu "Cel złożenia formularza" zaznaczyć kwadrat "korekta deklaracji".

Wraz z korektą deklaracji podatnik może złożyć uzasadnienie przyczyn korekty na formularzu ORD-ZU, nie jest to jednak obowiązkowe. Od 1 stycznia 2016 r. składanie uzasadnienia do korekty deklaracji podatkowej nie jest już bowiem obowiązkowe i ma charakter fakultatywny.

Zawieszenie uprawnienia do skorygowania deklaracji podatkowej

Prawem każdego podatnika jest prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej. Jednak i to prawo podlega pewnym ograniczeniom. Uprawnienie do korekty deklaracji ulega zawieszeniu w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Korekta złożona w tym czasie nie wywołuje skutków prawnych. Prawo do złożenia korekty przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę

Rezultatem korekty deklaracji może być ujawnienie zaległości podatkowej. Podatnik musi wówczas pamiętać o konieczności uiszczenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Odsetki za zwłokę są bowiem wpłacane bez wezwania organu podatkowego. Jednak dla podatników, którzy złożą prawnie skuteczną korektę deklaracji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłacą zaległość podatkową w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, ustawodawca przewidział obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej.

Korekta deklaracji podatkowej a termin zwrotu podatku

Jeżeli w wyniku korekty deklaracji zmianie ulegnie kwota podatku do zwrotu, to termin zwrotu liczony jest od momentu złożenia korekty.

Podział majątku wspólnego małżonków

Tomasz Kręski

Product manager Księgowość i Podatki

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy