Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Krajowa Sieć Onkologiczna - zasady kwalifikacji i obowiązki placówek medycznych

30 maja 2023

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej (weszła w życie 20 kwietnia), wprowadza nowy model organizacji i zarządzania opieką onkologiczną w Polsce. System ten będzie realizowany przez Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego (SOLO) na trzech poziomach zaawansowania. Dowiedz się na jakich zasadach odbędzie się kwalifikacja do KSO, jakie zadania spoczywają na placówkach należących do sieci oraz na jakich warunkach finansowane będzie udzielanie świadczeń pacjentom onkologicznym.

Kwalifikacja do Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO)

Głównym założeniem jaki ma zostać osiągnięty poprzez wdrożenie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej jest usprawnienie organizacji systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii. Wdrażany model ma obejmować trzy poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej, realizowane przez Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego (SOLO) I, II oraz III poziomu (zależnie od zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej) oraz przez Ośrodki Kooperacyjne. Zgodnie z art. 3 ust. 1 wspomnianej ustawy, KSO tworzą podmioty wykonujące działalność leczniczą zakwalifikowane do danego poziomu zabezpieczenia, przy czym kwalifikacji do sieci i weryfikacji podmiotów zakwalifikowanych do niej będzie dokonywał Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Co ważne, zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy placówki udzielające świadczeń opieki onkologicznej w ramach realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na świadczenia opieki onkologicznej w dniu wejścia w życie ustawy wchodzą automatycznie do KSO. Takie rozwiązanie ma umożliwić podmiotom wykonującym działalność leczniczą przygotowanie się do spełnienia wymagań niezbędnych do zakwalifikowania na poszczególne poziomy. Natomiast pierwsza kwalifikacja na dany poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO (odpowiednio: SOLO poziomów I-III) zostanie przeprowadzona do 31.03.2024 r.

Więcej na temat zasad kwalifikacji (zarówno pierwszej jak i kolejnych) w komentarzu praktycznym Warunki i terminy pierwszej kwalifikacji placówek do Krajowej Sieci Onkologicznej 

Finansowanie w Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO)

Przynależność do Krajowej Sieci Onkologicznej będzie kluczowa z punktu widzenia uzyskania finansowania swojej działalności ze środków publicznych. Placówki niewchodzące w skład KSO nie są bowiem uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Mając na uwadze powyższe, jeszcze przez niecały rok podmioty lecznicze mogą starać się o uzyskanie kontraktu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii lub udzielać tych świadczeń – poza KSO. Po tym czasie tylko podmioty wchodzące w skład sieci będą uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach zawartej umowy z NFZ.

Szerzej na temat zasady finansowania placówek w KSO w komentarzu praktycznym Finansowanie w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej 

Zadania Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Onkologicznego (SOLO)

Założeniem utworzenia KSO jest, aby najprostsze świadczenia były udzielane na poziomie podstawowym (SOLO I poziomu), złożone świadczenia na poziomie specjalistycznym (SOLO II poziomu), natomiast najbardziej skomplikowane świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej na poziomie wysokospecjalistycznym (SOLO III poziomu). Zakresem udzielania świadczeń przez SOLO objęte są trzy obszary: leczenie zabiegowe chirurgiczne, chemioterapia i inne metody leczenia systemowego oraz radioterapia onkologiczna. W zależności od tego z jakimi poziomem mamy do czynienia, liczba obszarów w ramach placówka musi udzielać świadczeń oraz zakres jej niezależności/podporządkowania względem innych podmiotów wchodząc w skład KSO. Dla przykładu w świetle art. 6 ust. 1 ustawy każda placówka z I poziomu jest zobligowana do współpracy z SOLO III poziomu.

Zadania spoczywające na placówkach z poszczególnych poziomów zostały omówione w ramach art. 6-8 ustawy. Nie jest to jednak oczywiście wyczerpująca lista, gdyż w dalszej części ustawy mowa jest także o innych zadaniach w tym m.in. o przekazywaniu do systemu KSO danych o sprawowanej opiece onkologicznej czy publikowaniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej rocznego raportu o poziomie jakości opieki onkologicznej. Szczególną uwagę warto poświęcić obowiązkowi wyznaczenia w placówkach koordynatora, który poprowadzi pacjenta w trakcie ścieżki terapeutyczno-leczniczej przez system opieki onkologicznej (koordynator udziela świadczeniobiorcy informacji o organizacji diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego oraz je koordynuje na poszczególnych etapach opieki onkologicznej).

Szczegółowa analiza zadań spoczywających na placówkach w ramach KSO w komentarzu praktycznym Warunki i terminy pierwszej kwalifikacji placówek do Krajowej Sieci Onkologicznej 

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Norbert Bonin

Product manager LEX Ochrona Zdrowia i LEX Medica