Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kredyty frankowe, a inne orzecznictwo TSUE

23 maja 2023

12 stycznia Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok dotyczący klauzul abuzywnych w umowach o świadczenie usług. Co wspólnego ma orzeczenie dotyczące umowy o świadczenie usług prawniczych z roszczeniami banku o bezumowne korzystanie z kapitału?

TSUE we wspomniany wyroku poruszył kwestię zasadności wynagrodzenia w przypadku zawarcia umowy z konsumentem, w której stwierdza się występowanie niedozwolonych postanowień umownych. Trybunał stwierdził, że nieważność umowy może prowadzić do utraty wynagrodzenia za usługę dla przedsiębiorcy. Orzeczenie może wskazywać kierunek dla orzeczenia dotyczącego roszczeń banku o bezumowne korzystanie z kapitału, ze względu na tożsamość podstawy prawnej oraz podmiotów.

Czego dotyczyła sprawa?

Trybunał rozpatrywał sprawę, w której to przedsiębiorca (adwokat), zawarł z konsumentem umowę o świadczenie usług, w ramach której wynagrodzenie zostało określone stawką godzinową. Po zrealizowaniu usługi przedsiębiorca wystawił fakturę. Ze względu na brak zapłaty sprawa trafiła do sądu, który powziął wątpliwości czy postanowienia umowne określające wynagrodzenie w stawkach godzinowych stanowi klauzulę abuzywną?

Trybunał stwierdził, że takie późniejsze szacowanie wynagrodzenia wynikające ze stawki ryczałtowej stanowi niedozwolone postanowienie umowne, ponieważ konsument nie jest w stanie w momencie zawierania umowy określić rzeczywistych kosztów, które zobowiązany będzie ponieść.

W przedmiotowej sprawie TSUE doszedł do wniosku, iż unieważnienie całej umowy ze względu na jej abuzywność może oznaczać dla przedsiębiorcy utratę jakiegokolwiek wynagrodzenia za jego usługę.

 

Wynagrodzenie adwokata, a roszczenia banku

Sprawa dotycząca wynagrodzenia adwokata jest powiązana z roszczeniami banków o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, ze względu na następujące związki:

  • tożsamość relacji
  • tożsamość podstawy prawnej

Zarówno w niniejszej sprawie, jak i w przypadku roszczeń o bezumowne korzystanie z kapitału mamy do czynienia z relacją przedsiębiorca-konsument. Ponadto, w obu sprawach podstawą prawną jest dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Zdaniem eksperta Dawida Rogozińskiego przedmiotowa sprawa może stanowić podstawę do argumentacji zmierzającej w kierunku utraty wynagrodzenia dla banków w sprawach kredytobiorców frankowych.

 

Stwierdzenie abuzywności postanowienie o szacowaniu wynagrodzenia stanowi istotne zagadnienie, nie tylko dla pełnomocników, którzy w tożsamy sposób ustalają swoje wynagrodzenie. Zgodnie z głosami ekspertów sprawa stanowić może wskazać kierunek dla rozstrzygnięcia kwestii wynagrodzenia w sprawach kredytów frankowych. Warto jest więc zapoznać się również z opinią rzecznika o opłatach za korzystanie z kapitału. Z pomocą przychodzi szkolenie - Opłaty za korzystanie z kapitału w świetle opinii Rzecznika Generalnego TSUE

Podział majątku wspólnego małżonków

Wiktoria Malesa

Młodszy redaktor