Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: LEX Kancelaria Prawna

 • Rozprawy zdalne w postępowaniu cywilnym Rozprawy zdalne w postępowaniu cywilnym

  Rozprawy zdalne w postępowaniu cywilnym

  Pandemia Covid-19 zmieniła nasze codzienne życie w wielu aspektach. Również wymiar sprawiedliwości uległ znacznym przeobrażeniom, czego wyrazem był początek przeprowadzania rozpraw zdalnych. Co dalej?
  25-09-2023
  Więcej 
 • Zobowiązanie do zwrotu darowanej nieruchomości Zobowiązanie do zwrotu darowanej nieruchomości

  Zobowiązanie do zwrotu darowanej nieruchomości

  Kodeks cywilny pozwala na odwołanie darowizny nawet w przypadku, kiedy została już wykonana. Warunkiem odwołania wykonanej już darowizny jest rażąca niewdzięczność obdarowanego, wyrażającą się poprzez świadome działanie na szkodę darczyńcy, godzące w jego dobra osobiste i majątkowe, które wykracza poza granice zwykłego konflik...
  15-09-2023
  Więcej 
 • Przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zakazanie dalszych naruszeń prawa własności (powództwo negatoryjne) Przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zakazanie dalszych naruszeń prawa własności (powództwo negatoryjne)

  Przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zakazanie dalszych naruszeń prawa własności (powództwo negatoryjne)

  Powództwo negatoryjne, takim mianem określamy pozew zawierający żądanie właściciela rzeczy, aby osoba, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przywróciła stan zgodny z prawem i zaniechała naruszeń. Mowa tu o sytuacji, w której ma miejsce bezpośrednie narusze...
  14-09-2023
  Więcej 
 • Jak zmieniły się obowiązki profesjonalnego pełnomocnika po nowelizacji KPC? Jak zmieniły się obowiązki profesjonalnego pełnomocnika po nowelizacji KPC?

  Jak zmieniły się obowiązki profesjonalnego pełnomocnika po nowelizacji KPC?

  Nowelizacja KPC z dnia 9 marca 2023 roku wprowadziła liczne zmiany dążące do ulepszenia reformy KPC z 2019 roku oraz ogólnego usprawnienia przebiegu procedury cywilnej. Co zmieniło się w zakresie nowych obowiązków profesjonalnych pełnomocników po wejściu nowelizacji w życie?
  21-08-2023
  Więcej 
 • Wznowienie postępowania cywilnego Wznowienie postępowania cywilnego

  Wznowienie postępowania cywilnego

  Wznowienie postępowania cywilnego to instytucja prawna, której celem jest stworzenie możliwości ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, która została już prawomocnie osądzona. Postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania łączy cechy procedury uruchamianej wniesieniem środka zaskarżenia i pisma wszczynającego postępowani...
  10-08-2023
  Więcej 
 • Dział spadku i zniesienie współwłasności Dział spadku i zniesienie współwłasności

  Dział spadku i zniesienie współwłasności

  Spadek, czyli ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego może trafić do więcej niż jednego spadkobiercy. Z chwilą nabycia spadku przez kilku spadkobierców powstaje między nimi wspólność majątku spadkowego. Wniosek o dział spadku (a w dalszej kolejności zniesienie współwłasności) może złożyć spadkobierca bądź inna osoba...
  10-08-2023
  Więcej 
 • Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

  Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

  Warunkiem uczestnictwa wierzyciela osobistego, który nie jest zabezpieczony rzeczowo w postępowaniu upadłościowym, jest zgłoszenie wierzytelności syndykowi. Jeśli wierzyciel tego nie zrobi, to nie będzie mógł uzyskać zaspokojenia w toku postępowania upadłościowego z majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Wierzyciel, który n...
  10-08-2023
  Więcej 
 • Zmiana powództwa w postępowaniu apelacyjnym Zmiana powództwa w postępowaniu apelacyjnym

  Zmiana powództwa w postępowaniu apelacyjnym

  Możliwość zmiany powództwa w postępowaniu apelacyjnym w ramach postępowania cywilnego jest dość mocno ograniczona, ale istnieje. W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzać żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami. Jedynie w razie zmiany okoliczności można żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości l...
  10-08-2023
  Więcej 
 • Postępowanie zaoczne Postępowanie zaoczne

  Postępowanie zaoczne

  Postępowanie zaoczne, to forma postępowania cywilnego stosowana w przypadku bierności pozwanego, która wyraża się w braku udzielenia odpowiedzi na pozew lub braku udziału pozwanego w rozprawie. Wprowadzenie takiej formy przebiegu postępowania, ma na celu zwiększenie ekonomiki i szybkości procesu, dzięki możliwości wydania wyroku zaoczn...
  25-07-2023
  Więcej 
 • Nowelizacja KPC - postępowanie odrębne w sprawach konsumentów Nowelizacja KPC - postępowanie odrębne w sprawach konsumentów

  Nowelizacja KPC - postępowanie odrębne w sprawach konsumentów

  1 lipca w życie weszła kolejna, duża nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, a wraz z nią w polskim porządku prawnym pojawiło się nowe postępowanie odrębne - postępowanie z udziałem konsumentów. Kiedy znajdzie zastosowanie i jakie przyniesie skutki praktyczne?
  21-07-2023
  Więcej 
 • Przekształcenie działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o. Przekształcenie działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o.

  Przekształcenie działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o.

  Zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej to zjawisko często występujące w obrocie prawnym. Przedsiębiorca (osoba fizyczna), który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, może przekształcić swoją działalność w jednoosobową spółkę z o.o. Celem takich działań są zazwyczaj korzystne efekty finans...
  02-06-2023
  Więcej 
 • Przywrócenie utraconego posiadania - jak dochodzić? Przywrócenie utraconego posiadania - jak dochodzić?

  Przywrócenie utraconego posiadania - jak dochodzić?

  Roszczenie posesoryjne, to kluczowy środek ochrony posiadania. Innymi są obrona konieczna oraz dozwolona samopomoc. W ramach dochodzenia roszczenia posesoryjnego można wytoczyć powództwa o przywrócenie stanu poprzedniego (utraconego posiadania) oraz o zaniechanie naruszeń. Można je wnosić osobno, ale można również razem.
  23-05-2023
  Więcej 
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu

  Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu

  Jednym ze sposobów wszczęcia postępowania administracyjnego jest wszczęcie postępowania z urzędu. Organ wszczynający postępowanie z urzędu powinien przestrzegać swojej właściwości i działać w granicach przyznanych mu uprawnień. Organ ma również obowiązek sprawdzenia, czy możliwe będzie prowadzenie jednego postępowania w odnies...
  23-05-2023
  Więcej 
 • Kredyty frankowe, a inne orzecznictwo TSUE Kredyty frankowe, a inne orzecznictwo TSUE

  Kredyty frankowe, a inne orzecznictwo TSUE

  12 stycznia Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok dotyczący klauzul abuzywnych w umowach o świadczenie usług Co wspólnego ma orzeczenie dotyczące umowy o świadczenie usług prawniczych z roszczeniami banku o bezumowne korzystanie z kapitału?
  23-05-2023
  Więcej 
 • Nowelizacja KPC 2023 - zmiany w strukturze pism procesowych Nowelizacja KPC 2023 - zmiany w strukturze pism procesowych

  Nowelizacja KPC 2023 - zmiany w strukturze pism procesowych

  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, wchodząca w życie 1 lipca 2023, wprowadza wiele zmian mających na celu usprawnienie przebiegu postępowania cywilnego. Jedną z nich są regulacje dotyczące struktury pism procesowych, składanych przez profesjonalnych pełnomocników, które mają na celu narzucenie zwięzłej i przejrzystej konstru...
  17-05-2023
  Więcej