Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Krótszy okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia od 1 stycznia 2024 r.

05 grudnia 2023

Od 1 stycznia 2024 r. mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia będą mogli skorzystać ze skróconego okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat do odpowiednio 5 lub 10 lat w zależności od poziomu bezrobocia. Przedsiębiorcy będą mogli skrócić okres amortyzacji poprzez stosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych.

Kto może skorzystać z indywidualnej stawki amortyzacyjnej

Od 1 stycznia 2024 r. podatnicy PIT i CIT posiadający status mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców, będą mogli indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wprowadzanych po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wytworzonych we własnym zakresie budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli, zaliczonych do grupy 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z 3.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), są to budynki i lokale (grupa 1) oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2).

Warunki stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

Warunkiem możliwości stosowania indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej jest, aby objęta nią nieruchomość znajdowała się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Okres amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych będzie uzależniony od wysokości przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości.

Jeżeli budynek (lokal) niemieszkalny albo budowla znajduje się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wyniesie:

  • od 120% do 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju - okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 10 lat (w tym wypadku indywidualnie ustalana stawka amortyzacyjna nie będzie mogła być wyższa niż 10%);
  • powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju - okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 5 lat (w tym wypadku indywidualnie ustalana stawka amortyzacyjna nie będzie mogła być wyższa niż 20%).

Spełnienie warunków do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej ustala się na miesiąc, w którym wystąpiło jedno z następujących zdarzeń:

  1. uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę;
  2. upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu;
  3. środek trwały został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w przypadku gdy budowa tego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

Pomoc w postaci skróconego okresu amortyzacji budynków (lokali) niemieszkalnych oraz budowli stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Nowe regulacje będą miały zastosowanie do środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, w przypadku których po 31 grudnia 2023 r.:

  1. nastąpiło uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę albo
  2. upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu, albo
  3. nastąpiło wprowadzenie po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli budowa tego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

Podział majątku wspólnego małżonków

Tomasz Kręski

Product Manager

Księgowość i Podatki

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy