Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

LEX Uber - 5 najważniejszych zmian dla JST

06 lipca 2020

Zmiany w przepisach dotyczących taksówek zostały wprowadzone przez tzw. lex uber. W dużej mierze dotyczą one jednostek samorządu terytorialnego, a nie tylko osób wykonujących przewozy taksówkowe. Sprawdź 5 najważniejszych zmian, które dotyczą Twojego urzędu.

Konsekwencji wprowadzenia lex uber jest wiele. Jednostki samorządu terytorialnego, ze względu na nałożone na nie obowiązki, muszą być przygotowane na wprowadzone zmiany. Jakie z nich są najistotniejsze dla JST?

1. Zmiana charakteru licencji na związaną wyłącznie z obszarem

Przed nowelizacją licencja była udzielana na określony pojazd i obszar. Od 1 stycznia 2020 roku jest ona udzielana wyłącznie na obszar, choć pozostał obowiązek zgłaszania każdego pojazdu, który będzie wykorzystywany do wykonywania przewozu.
Obszar jest określony i może obejmować:

  • gminę,
  • gminy sąsiadujące – po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia,
  • miasto stołeczne Warszawę.

2. Obowiązek dostosowania dotychczasowych licencji przed końcem 2022 roku

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 roku zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 1 stycznia 2023 roku. Licencje te podlegają dostosowaniu do nowych wymagań. Bez złożenia odpowiedniego wniosku wszelkie licencje w zakresie przewozu osób taksówką tracą ważność z końcem okresu, na które zostały wydane, lub z upływem 31 grudnia 2022 roku.
W związku z koniecznością dostosowywania starych oraz wydawania nowych licencji, urzędy czeka wiele pracy. Dostosowanie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Pomimo braku bezpośredniego wskazania przez ustawodawcę, za dostosowanie licencji należy pobrać taką samą opłatę jak za jej zmianę.

3. Brak możliwości wprowadzenia przez rady miast obowiązku zdania egzaminu przed uzyskaniem licencji

Ważną zmianą dla osób ubiegających się o licencję jest zmiana wymagań koniecznych do jej uzyskania. Usunięto obowiązek posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzonego egzaminem. Gminy nie mogą wymagać ani wprowadzać obowiązku jego zdawania.

4. Obowiązek dostarczenia zaświadczenia o niekaralności przez osobę ubiegającą się o licencję

Nowym wymogiem jest wprowadzenie obligatoryjnego załącznika do wniosku w postaci zaświadczenia o niekaralności z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku.
Kwestią dyskusyjną jest żądanie takiego zaświadczenia w przypadku dostosowywania licencji - brak bezpośredniej regulacji nie pozwala na wykluczenie możliwości dopuszczalności takiego żądania.

5. Zmiany w przepisach dotyczących opłat za przewóz osób taksówką

Rada gminy może ustalać ceny za przewozy taksówkami na terenie gminy. W Warszawie uprawnienia te przysługują Radzie Warszawy.
Rada gminy określa strefy cen (stawki taryfowe) obowiązujące przy przewozie osób i ładunków taksówkami. Nie jest jednak możliwe ustalenie wyłącznie stref cen (podziału gminy na strefy), bez jednoczesnego określenia obowiązujących w nich stawek taryfowych.
Uchwały w sprawie cen maksymalnych i stref cenowych, przepisy porządkowe oraz dodatkowe oznaczenia i wyposażenie mogą zostać połączone w jeden akt prawa miejscowego.

Wasz LEX pomocą z lex uber

Praktyczny wymiar nowelizacji może sprawiać problemy i trudności. Eksperckie publikacje autorstwa Adriana Misiejko w przystępny i prosty sposób pomogą w zrozumieniu takich kwestii jak:

LEX Uber - 5 najważniejszych zmian dla JST
Małgorzata Milewicz

młodszy redaktor administracja publiczna