Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Podatek od nieruchomości za 2024 r. - do 15 marca

04 marca 2024

W 2024 r. wyraźnie wzrosły stawki w podatku od nieruchomości, a więc właściciele mieszkań, domów, gruntów czy budynków, w których prowadzą firmy, zapłacą więcej. To rekordowa podwyżka, bo może wynosić aż 15%. Warto wiedzieć ile maksymalnie zapłacą właściciele budynków mieszkalnych i gruntów.

Dlaczego stawki podatku tak wzrosły w 2024 r.

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości wynika z ustawa 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - dalej: u.p.o.l. Z przepisów tej ustawy dowiadujemy się, że stawki podatku ustalane są rokrocznie przez jednostki samorządu terytorialnego, korzystając z danych pochodzących z obwieszczenia ministra finansów, wydawanego najczęściej w lipcu lub na początku sierpnia po uzyskaniu informacji z Głównego Urzędu Statystycznego, odnośnie do wskaźnika inflacji w pierwszym półroczu danego roku. Ponieważ inflacja za pierwsze półrocze 2023 r. wyniosła 15 %., o tyle samo mogą maksymalnie wzrosnąć stawki podatku od nieruchomości w 2024 r.

Samorządy jako organy podatkowe, posiłkując się tymi danymi, ustalają w drodze decyzji kwoty podatku na dany rok podatkowy od osób fizycznych, będących właścicielami nieruchomości, ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Stąd każdy z właścicieli nieruchomości już otrzymał, albo niebawem otrzyma decyzję określającą wysokość podatku ze wskazaniem terminu jego zapłaty. W tym roku, w wielu gminach wysokość podatku znacząco wzrosła. Warto więc mieć na uwadze, zmiany inflacyjne - by nie zaskoczyć się niemile przy otrzymaniu decyzji z urzędu.

I tak dla przykładu, w największych polskich miastach stawka podatku wynosi obecnie 1,15 zł za metr kwadratowy rocznie w przypadku lokali mieszkalnych.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2024 r. to:

- dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 1,34 zł za 1 mkw. powierzchni (w 2023 roku było to 1,16 zł)

- dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 33,10 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej (w 2023 roku było to 28,78 zł).

Stawka za 1 mkw. w budynku mieszkalnym w 2024 r. to zaś 1,15 zł za 1 mkw. powierzchni (w 2023 roku było to 1 zł).

 

Przedmiot i podmiot opodatkowania - o czym warto pamiętać

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty; budynki lub ich części; budowle, w tym także obiekty, które nie są budynkami lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z opłaty podatku od nieruchomości wyłączone są użytki rolne lub lasy, chyba że są zajęte na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej – wtedy należy zapłacić podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości, zgodnie z ustawą, płacą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; użytkownikami wieczystymi gruntów; posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości; lub jest bez tytułu prawnego).

W przypadku współwłasności nieruchomości (obiektu budowlanego) lub jeśli znajduje się on w posiadaniu co najmniej dwóch podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Terminy zapłaty podatku w 2024 r.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach ustawowych: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 2024 r. Jednak niektórzy podatnicy muszą od razu zapłacić całość podatku. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (art. 6 ust. 11a u.p.o.l.). Dlatego, wszyscy, którzy otrzymali decyzję wymiarową, ze wskazaniem wysokości podatku od nieruchomości na kwotę niższą niż 100 zł muszą podatek opłacić do 15.03.2024 r.

 

 Podział majątku wspólnego małżonków

Ewelina Majewska

Product Manager

Księgowość i Podatki w Administracji