Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zbliża się koniec roku? Sprawdź odpis na ZFŚS i skoryguj jego wysokość!

11 grudnia 2023

Pracodawcy, którzy utworzyli ZFŚS i odprowadzali z tego tytułu odpisy, muszą skorygować ich wysokość na ostatni dzień grudnia danego roku kalendarzowego.

Kto musi a kto może tworzyć ZFŚS?

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych są zobowiązani tworzyć Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Fundusz tworzą również pracodawcy, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 50 pracowników, ale więcej niż 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku), to będzie zobowiązany do utworzenia ZFŚS, jeśli z wnioskiem o to wystąpi zakładowa organizacja związkowa. Pracodawcy Ci mogą zwolnić się z obowiązku tworzenia funduszu na zasadach określonych w art. 4 w zw. z art. 3 ust. 3a-3b ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie muszą tworzyć ZFŚS.

Ile wynosi odpis na ZFŚS? 

Fundusz jest tworzony z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Wysokość odpisu podstawowego wynosi:

  1.  na jednego zatrudnionego - 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą;
  2.  na jednego pracownika młodocianego - w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% ww. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego;
  3.  na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o:

  1. 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
  2.  o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki - w przypadku pracodawców sprawujących opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy;
  3.  o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego - w przypadku pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć Fundusz na każdą zatrudnioną osobę.

Zobacz ile wynosi obecnie odpis na ZFŚS

Na koniec roku odpis trzeba skorygować 

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.

Skorzystaj z Kalkulatora odpisów na ZFŚS

Pracodawca dokonuje odpisu w oparciu o planowane przeciętne zatrudnienie. Z uwagi jednak na rotację pracowników w trakcie roku, na ostatni dzień grudnia danego roku kalendarzowego odpis należy skorygować w oparciu o faktyczne dane. Jeżeli okaże się, że przekazana wcześniej kwota jest za niska, pracodawca musi przekazać brakujące środki, natomiast w przypadku nadpłaty można wyksięgować nadwyżkę z rachunku lub pozostawić ją na koncie na poczet przyszłorocznego odpisu.

Sprawdź jak skorygować odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Izabela Baranowska

Senior Product Manager

Działu Kadry i HR

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy