Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowelizacja KPC 2023 - zmiany w strukturze pism procesowych

17 maja 2023

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, wchodząca w życie 1 lipca 2023, wprowadza wiele zmian mających na celu usprawnienie przebiegu postępowania cywilnego. Jedną z nich są regulacje dotyczące struktury pism procesowych, składanych przez profesjonalnych pełnomocników, które mają na celu narzucenie zwięzłej i przejrzystej konstrukcji.

Na wdrożenie nowych przepisów w życie nie zostało już dużo czasu. Z pomocą przychodzi Michał Koralewski, autor komentarza praktycznego "Struktura pism składanych przez profesjonalnych pełnomocników w świetle nowelizacji KPC", który wyszczególnia istotne elementy, na które profesjonalni pełnomocnicy powinni zwrócić uwagę przy konstruowaniu pism procesowych po nowelizacji KPC.

Ogólne wymogi dla pisma procesowego

Ogólne warunki, jakie musi spełniać prawnie skuteczne pismo procesowe nie ulegną zmianie. Warto więc przypomnieć, że musi ono zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest kierowane
  • tożsamość stron, ich ustawowych przedstawicieli i pełnomocników
  • oznaczenie rodzaju pisma
  • określenie żądania
  • wskazanie faktów i dowodów popierających te fakty
  • podpis
  • listę załączników

Jeśli jest to pierwsze pismo w sprawie, powinno ono dodatkowo zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron i pełnomocników, a w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG adres do doręczeń (przed nowelizacją - adres do korespondencji), numer PESEL lub NIP oraz numer we właściwym rejestrze. Zgodnie z art. 126 § 3, jeśli pismo procesowe wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa, musi on dołączyć do pisma pełnomocnictwo, albo jego uwierzytelniony odpis.

Jakie elementy pism wnoszonych przez profesjonalnych pełnomocników są dotknięte zmianami?

Istotną zmianą w zakresie obowiązków pełnomocnika wprowadza dodany art. 128(1). Dotyczy on wymienionych enumeratywnie pełnomocników profesjonalnych, jakimi są: adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi i Prokuratoria Generalna RP.

Nowy przepis nakłada na pisma wnoszone przez wyżej wymienione podmioty dodatkowy wymóg, w postaci wyodrębnienia w ich konstrukcji oświadczeń, twierdzeń oraz wniosków. Kategorie te obejmują między innymi:

  • zarzuty formalne i merytoryczne,
  • wnioski formalne,
  • oświadczenia procesowe,

W komentarzu Michała Koralewskiego znajduje się dokładny opis tego, co możemy zaliczyć do każdej z wymienionych grup.

Jak powinna wyglądać struktura pisma po nowelizacji i jaki jest skutek nieprawidłowości?

Należy skupić się przede wszystkim na merytorycznej części pisma procesowego (osnowie).

W obrębie osnowy kluczową zmianą jest nałożenie na profesjonalnych pełnomocników obowiązku wyszczególnienia petitum pisma i zawarcia w nim oświadczeń, twierdzeń oraz wniosków. Jest to pozornie drobna zmiana, natomiast niedopełnienie tego wymogu jest opatrzone dotkliwą sankcją.

W przypadku niezachowania wymogów z art. 128(1), w postaci zamieszczenia istotnych wniosków dowodowych jedynie w uzasadnieniu pisma procesowego, sankcją jest ich całkowite pominięcie przez sąd. Na mocy nowego przepisu wnioski te nie będą wywoływały skutków prawnych i sąd nie ma obowiązku wydawać w tym przedmiocie dodatkowych rozstrzygnięć.

Warto zaznaczyć, że nowelizacja nie obejmuje pism procesowych składanych przez samą stronę. W takim przypadku umieszczenie oświadczeń, twierdzeń oraz wniosków poza petitum pisma nadal będzie wywoływało skutki prawne.

Dolegliwości, jakie może spowodować nieznajomość nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie konstruowania pism procesowych, są daleko idące i dotkliwe. Profesjonalny pełnomocnik powinien być świadomy każdej, nawet najmniejszej zmiany w prawie i konsekwencji niezastosowania się do niej. Idealną lekturą, wyjaśniającą bardzo dokładnie wpływ dodania do ustawy art. 128(1) jest właśnie nowy komentarz pt. "Struktura pism składanych przez profesjonalnych pełnomocników w świetle nowelizacji KPC"

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Michalina Szabelska

Senior Product Manager

Redakcja Publikacji Elektronicznych