Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowelizacja ustawy AML to nowe obowiązki także dla prawników

03 listopada 2021

Radcowie prawni i adwokaci, zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), są instytucjami obowiązanymi do wypełniania szeregu obowiązków wskazanych w ustawie. 31 października 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy AML, z którą wiążą się nowe obowiązki także dla prawników. Jakie?

Należy zauważyć, że już w pierwotnym brzmieniu ustawy AML nałożono na prawników katalog obowiązków. W wyniku nowelizacji nastąpiło rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych, które muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, ponadto niektóre z obowiązków uległy zmianie oraz zostały nałożone nowe.

Nowelizacja AML a nowe obowiązki dla instytucji obowiązanych

Jak podkreśla Agnieszka Serzysko w dostępnym w LEX komentarzu praktycznym - Nowe obowiązki prawników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 31 października 2021 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym przede wszystkim dotyczące:

 • środków bezpieczeństwa finansowego w tym wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, (m.in. podwyższające próg pozwalający na odstąpienie od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do pieniądza elektronicznego),
 • szkolenia pracowników,
 • funkcjonowania oraz weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych,
 • procedur anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów.

Obowiązki adwokatów i radców prawnych w zakresie AML w praktyce

Ograniczony ustawowo zakres pomocy prawnej świadczonej klientom kwalifikującej prawników jako instytucje obowiązane oraz obowiązek działania z uwzględnieniem interesu klientów i obowiązek zachowania tajemnicy radcowskiej lub adwokackiej powodują szereg wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie bowiem z art. 2 ust 1 pkt 14 ustawy AML adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi posiadają status instytucji obowiązanych na gruncie ustawy AML w zakresie, w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego dotyczące:

 1. kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 2. zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta;
 3. zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków;
 4. wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej;
 5. tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami.

Do instytucji obowiązanych nie zalicza się ponadto prawników będących radcami prawnymi oraz prawników zagranicznych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy lub służby w urzędach obsługujących organy administracji publicznej, innych państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w podmiotach innych niż spółki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Na tym tle mogą pojawić się chociażby takie pytania jak: kto powinien wypełniać obowiązki ustawowe – prawnicy czy kancelarie, jak określić zakres stosowania obowiązków ustawowych, jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego? Odpowiedzi na te pytania udzielił Wojciech Kapica podczas szkolenia, z którego nagranie znajduje się w LEX - Nowe obowiązki adwokatów i radców prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

AML a wykonywanie, dokumentowanie i raportowanie działań przez prawników - zaproszenie na szkolenie

Podczas szkolenia, które odbyło się 3 listopada o godz. 15.00, Wojciech Kapica omówił najważniejsze obowiązki adwokatów i radców prawnych jako instytucji obowiązanej w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu m.in:

 • jak ustalić poziom ryzyka klientów?
 • jak przełożyć poziom ryzyka na stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego?
 • jak dokumentować wykonywanie obowiązków ustawowych?
 • jak i kiedy raportować do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej?
Nowelizacja ustawy AML to nowe obowiązki także dla prawników
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.