Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowelizacja ustawy wiatrakowej już obowiązuje

27 kwietnia 2023

23 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelizacją minimalna odległość turbiny wiatrowej od zabudowań mieszkalnych wyniesie 700 m.

Odległości minimalne

W zakresie zabudowy mieszkaniowej i mieszanej ustawa zachowała minimalną odległość elektrowni wiatrowej wyznaczoną zgodnie z zasadą 10H, ale jednocześnie pozwoliła gminom na liberalizację tej zasady w ramach uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nowelizacja dopuściła minimalną odległość od elektrowni wiatrowej, która jest wymagana przy budowie budynków mieszkalnych, wynoszącą 700 m. Zgodnie z nowelizacją gmina w planie miejscowym uwzględniając zasięg oddziaływań elektrowni będzie mogła określić inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego pod warunkiem zachowania bezwzględnej odległości minimalnej, tj. 700 m. Podstawą dla określania odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych w planie miejscowym będą m.in. obowiązkowo przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonywanej dla projektu planu miejscowego. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu istniejącego budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej lub zmiany sposobu użytkowania części takiego budynku kryterium minimalnej odległości nie jest wymagane.

 

Lokalizacja elektrowni wiatrowej w planie miejscowym

Zmiany w ustawie nie zmieniają podstawowej zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej stanowiącej, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek sporządzenia planu miejscowego lub jego zmiany na potrzeby przedmiotowej inwestycji będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie, jak dotychczas, całego obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10h (tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej). Dodatkowo do uzasadnienia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia panu miejscowego, który przewiduje lokalizację elektrowni wiatrowej, dołącza się wymiary dotyczące maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, maksymalnej średnicy wirnika wraz z łopatami oraz maksymalnej liczby elektrowni wiatrowych, które zostaną określone w tym planie.

Dyskusje publiczne - nowy obowiązek dla gmi

Możliwość uelastycznienia przez gminy minimalnej odległości jest powiązana z dodatkowymi obowiązkami w zakresie konsultacji z mieszkańcami tych gmin. m.in. poprzez dyskusje publiczne. W tym celu wprowadza się dla gminy wymóg zorganizowania dyskusji publicznych, z udziałem zainteresowanych mieszkańców i innych interesariuszy. Dodatkowo nowelizacja  wzmacnia obowiązki informacyjne względem mieszkańców gmin innych niż gmina lokalizująca elektrownię wiatrową, czyli gmin pobliskich. Jednocześnie wydłużone zostały terminy i doprecyzowane zasady dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu i przyjmowania uwag do projektu planu miejscowego. Procedura dodatkowych obligatoryjnych dyskusji publicznych ma na celu dostarczenie mieszkańcom terenów, które potencjalnie znajdowałyby się w zasięgu oddziaływania elektrowni wiatrowej, informacji m.in. o:

  • planowanym zakresie inwestycji, w tym maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej i maksymalnej całkowitej średnicy wirnika wraz z łopatami,
  • szczegółach i kolejnych etapach procedury planistycznej (mającej na celu ulokowanie elektrowni w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) oraz uprawnieniach przysługujących w tym zakresie mieszkańcom,
  • szczegółach i kolejnych etapach procedury środowiskowej (określenie oddziaływania na środowisko i określenie szczegółowych warunków lokalizacji inwestycji) oraz uprawnieniach przysługujących w tym zakresie mieszkańcom.

Elektrownie wiatrowe a sieci elektroenergetyczne

W celu przeciwdziałania negatywnemu wpływowi elektrowni wiatrowych na sieci elektroenergetyczne najwyższych napięć wprowadzono minimalną odległość między elektrowniami i sieciami, równą lub większą od trzykrotności maksymalnej średnicy wirnika wraz z łopatami albo równą lub większą od dwukrotności maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, określonej w planie miejscowym, zależnie od tego, która z tych wartości jest większa.

Bezpieczna eksploatacja

Wprowadzono także dodatkowe obowiązki dotyczące przeprowadzania czynności technicznych istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji poszczególnych elementów elektrowni wiatrowych, które będą realizowane przez wyspecjalizowane techniczne serwisy komercyjne, certyfikowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Działania tych serwisów będą monitorowane i weryfikowane przez UDT. Ma to zapewnić bezpieczne użytkowanie elektrowni.

Podział majątku wspólnego małżonków

Kamila Kokoszewska

Product Manager Budownictwo