Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Obliczanie terminów w postępowaniu administracyjnym

05 maja 2020

Przestrzeganie terminów przewidzianych w danej procedurze jest niezbędne dla jej prawidłowego przebiegu. Stąd sztuka obliczania terminów powinna być jedną z podstawowych i zarazem kluczowych umiejętności każdego uczestnika postępowania. Nie inaczej rzecz się ma w postępowaniu administracyjnym, w którym terminy odgrywają niebagatelną rolę.

Jak wskazuje D. Trzcińska w: Obliczanie terminów w postępowaniu administracyjnym, kluczowe znaczenie w wypadku terminów ma ich podział na:

 • terminy prawa materialnego i
 • terminy prawa procesowego.


Uchybienie terminowi prawa materialnego wywołuje skutek w postaci wygaśnięcia praw lub obowiązków ze sfery prawa materialnego (np. termin uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych). Uchybienie terminowi prawa procesowego, czyli takiemu, który jest ustanowiony dla dokonania danej czynności w postępowaniu, skutkuje najczęściej bezskutecznością tej czynności, dla której ustanowiony został termin (np. termin do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej).

Terminy określone w dniach

Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Jeśli przykładowo, strona odebrała decyzję w dniu 15 stycznia, to owego dnia nie wlicza się do biegu terminu, a w wypadku np. 14-dniowego terminu na wniesienie odwołania, upłynie on z dniem 29 stycznia o godz. 24.00.

Terminy określone w tygodniach

Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. D. Trzcińska wskazuje, że gdyby zatem termin do dokonania określonej czynności określony został w tygodniach (np. dwa tygodnie), to data odebrania pisma wzywającego do dokonania tej czynności przez stronę byłaby początkiem biegu dwutygodniowego terminu, który upłynąłby tego samego dnia w ostatnim (czyli drugim) tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu (czyli np. jeśli strona odebrałaby pismo w środę 15 marca, to koniec terminu nastąpiłby w środę 29 marca o godz. 24.00).

Terminy określone w miesiącach

Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Wskazując za D. Trzcińską, jeśli przykładowo miesięczny termin rozpocząłby bieg 31 grudnia, to upłynąłby 31 stycznia następnego roku o godz. 24.00.

Terminy określone w latach

Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu poprzedzającym bezpośrednio ten dzień (jak podkreśla D. Trzcińska - wyjątkiem jest sytuacja, w której np. termin trzyletni rozpocząłby bieg 29 lutego; wówczas należałoby przyjąć, że upłynął on 28 lutego trzy lata później).

Koniec terminu w dzień ustawowo wolny od pracy albo w sobotę

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na:

 • dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub
 • sobotę,

termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. W tej sytuacji koniec terminu „przesuwa się” na najbliższy dzień powszedni.

 

Przypomnijmy, że oprócz niedziel, dniami ustawowo wolnymi od pracy są:

 • 1 stycznia - Nowy Rok,
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja - Święto Państwowe,
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

 

 

Obliczanie terminów w postępowaniu administracyjnym
Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal

 

W programie LEX Kancelaria Prawna znajdziesz więcej ważnych informacji!
Polecamy m.in.:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy