Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak zmieniły się obowiązki profesjonalnego pełnomocnika po nowelizacji KPC?

22 sierpnia 2023

Nowelizacja KPC z dnia 9 marca 2023 roku wprowadziła liczne zmiany dążące do ulepszenia reformy KPC z 2019 roku oraz ogólnego usprawnienia przebiegu procedury cywilnej. Co zmieniło się w zakresie nowych obowiązków profesjonalnych pełnomocników po wejściu nowelizacji w życie?

W ciągu ostatnich kilku lat ustawodawca obciążył zawodowych pełnomocników różnorodnymi obowiązkami, które znacząco wpłynęły na ich dotychczasowy sposób działania w postępowaniu cywilnym. Najważniejsze zmiany nastąpiły przede wszystkim w zakresie struktury pism procesowych, postępowania przygotowawczego oraz nowych zasad wynikających z nieobecnego dotąd odrębnego postępowania z udziałem konsumentów. Niniejsze przekształcenia mają niezwykle istotny wpływ na pracę pełnomocnika- niezastosowanie się do nich może nieść za sobą daleko idące konsekwencje, nie tylko bezpośrednio oddziałujące na pozycję profesjonalnego pełnomocnika, ale także na stronę, którą reprezentuje.

Aby dowiedzieć się więcej o nowych obowiązkach zawodowych pełnomocników zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem "Nowe obowiązki profesjonalnego pełnomocnika po zmianach w KPC"

 

Struktura pism procesowych

Od 1 lipca 2023 roku ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie struktury pism procesowych. Zgodnie ze zmianą pismo powinno zawierać wyraźnie wyodrębnione:

  • oświadczenia,
  • twierdzenia,
  • wnioski (w tym także dowodowe).

W przypadku, gdy niniejszy wymóg nie zostanie dochowany, żaden z elementów nie będzie wywoływać skutków procesowych, jakie ustawa wiążę ze złożeniem ich przez stronę.

Wprowadzona regulacja ma na celu zwiększenie transparentności oraz przejrzystości pism procesowych, poprzez narzucenie na profesjonalnych pełnomocników konieczności zwięzłego i uporządkowanego ich sporządzania, w tym czytelnego wyróżnienia w ich treści petitum. Jak wskazuje Michał Koralewski w swoim komentarzu praktycznym "Struktura pism składanych przez profesjonalnych pełnomocników w świetle nowelizacji KPC"zmiana niewątpliwie pozytywnie wpłynie na uporządkowanie i systematyzację rozstrzygnięć sądowych, a także ograniczy wątpliwości wynikające z niezorganizowanego brzmienia poszczególnych zapisów.

 

Postępowanie przygotowawcze

Nowe obowiązki zostały nałożone na profesjonalnych reprezentantów stron, także w zakresie postępowania przygotowawczego. Po zmianach, zawodowy pełnomocnik wezwany do udziału w postępowaniu przygotowawczym jest zobligowany do uczestnictwa w nim.

Konsekwencją niespełnienia tej powinności jest umorzenie przez sąd postępowania oraz rozstrzygnięcie o kosztach jak przy cofnięciu pozwu. Dodatkowo podczas postępowania przygotowawczego, pełnomocnik zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich twierdzeń i wniosków dowodowych, chyba że wcześniej minął termin zakreślony na złożenie pisma przygotowawczego w tym zakresie. Niesprostanie temu obowiązkowi może skutkować obciążeniem strony reprezentowanej kosztami postępowania lub pominięciem spóźnionych twierdzeń i dowodów przez sąd.

Więcej na temat postępowania przygotowawczego znajdziesz w komentarzu praktycznym Macieja Rzewuskiego "Postępowanie przygotowawcze w procesie cywilnym".  

 

Postępowanie z udziałem konsumentów

Nowelizacja wprowadziła do procedury cywilnej także nowe odrębne postępowania- postępowania z udziałem konsumentów. Jednym ze skutków tego działania jest nałożenie nowych obowiązków na profesjonalnych pełnomocników, bowiem zgodnie z art. 45815 § 1 k.p.cprofesjonalny pełnomocnik reprezentujący powoda będącego przedsiębiorcą jest zobowiązany powołać wszystkie twierdzenia i dowody w pozwie, a reprezentujący pozwanego- w odpowiedzi na pozew. Celem powyższych obowiązków nałożonych na stronę będącą przedsiębiorcą jest wzmocnienie pozycji konsumenta wobec przedsiębiorcy jako strony postępowania.

W razie niezastosowania się do dyspozycji wynikającej z nowej regulacji- wnioski oraz twierdzenia zostaną pominięte przez sąd, chyba, że pełnomocnik strony uprawdopodobni, że wcześniejsze ich powołanie było niemożliwe albo że potrzeba powołania ich powstała później. Skuteczne udowodnienie jednej ze wskazanych okoliczności pozwala pełnomocnikowi (stronie) na uzyskanie dodatkowego terminu dwóch tygodni na powołanie twierdzeń i dowodów, liczonego od dnia, w którym pojawiła się możliwość lub potrzeba ich powołania.

 

Wpływ zmian na pracę pełnomocnika 

Niewątpliwie powyższe zmiany w KPC znacząco wpłyną na pracę profesjonalnych pełnomocników, a co więcej- odpowiednia realizacja przez nich obowiązków wynikających z ustawy jest bardzo ważna nie tylko z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej, lecz także ze względu na interes reprezentowanych przez nich stron. 

O innych zmianach dotyczących obowiązków zawodowych pełnomocników oraz konsekwencjach z nich wynikających, dowiesz się dzięki komentarzowi praktycznemu Macieja Rzewuskiego "Nowe obowiązki profesjonalnego pełnomocnika w procesie cywilnym".

Podział majątku wspólnego małżonków

Aleksandra Kępa

Młodsza Redaktorka