Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej

30 maja 2023

Na pracodawcy ciąży obowiązek dokonywania regularnej oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku w zakładzie pracy. Polega to na określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia i wysokości związanych z nim strat – rozumianych jako straty materialne, utrata zdrowia, a nawet życia. Na podstawie przeprowadzonej oceny pracodawca musi sporządzić dokumentację i podjąć konieczne środki ostrożności dla ochrony zdrowia pracowników.

 

O czym należy pamiętać podczas przygotowania ocen ryzyka zawodowego?

 

Zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzającymi do Kodeksu pracy pracę zdalną (art. 6718), pracodawca może sporządzić uniwersalną ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej. W szczególności może to dotyczyć stanowisk administracyjno-biurowych. Nowe przepisy o pracy zdalnej zawierają regulacje szczególnie względem ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących ocen ryzyka wskazując, że ocena ryzyka pracownika zdalnego powinna uwzględniać w szczególności wpływ pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne tej pracy. Obok obowiązku przeprowadzenia i udokumentowania oceny ryzyka pracodawca będzie miał obowiązek opracowania informacji, która powinna w szczególności uwzględniać zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

Zgodnie z zapowiedzią Głównego Inspektora Pracy ocena ryzyka zawodowego pracowników zdalnych będzie przedmiotem kontroli ze strony inspektorów pracy - w szczególności kontroli może podlegać uniwersalna ocena ryzyka opracowana dla poszczególnych stanowisk.

 

Identyfikacja zagrożeń pracownika zdalnego na stanowisku administracyjno - biurowym

 

Podstawą tej identyfikacji są informacje zebrane przez pracownika i przekazane przedstawicielowi pracodawcy, którym z reguły jest specjalista ds. BHP. Na tym etapie może okazać się konieczne przeprowadzenie wywiadu z pracownikiem w celu pozyskania dodatkowych, bardziej szczegółowych informacji o stosowanych na stanowisku środkach ochrony przez zagrożeniami.  Aby tę identyfikację dobrze przeprowadzić, dobrą praktyką jest, aby do każdego czynnika przygotować pytania kontrolne, który w jasny sposób określą występowanie danego zagrożenia.

 

Poniżej przykładowe zagrożenia dla pracownika wykonującego pracę zdalną:

  • czynniki fizyczne: m.in. śliska nawierzchnia/ możliwe przeszkody na podłodze, zbyt mała powierzchnia pomieszczenia oraz wysokość, oświetlenie, prąd elektryczny;
  • czynniki uciążliwe: statyczne obciążenie fizyczne
  • czynniki organizacyjne oraz psychospołeczne: in. niedostosowanie czasu pracy do wymiaru zadań, niewłaściwy dobór z zakresu obowiązków, niewystarczający poziom wsparcia zakładu pracy

 

Jak powinna wyglądać procedura oceny? Kto powinien ją przygotować? Które stanowiska pracy należy w niej uwzględnić?

 

Odpowiedzi znajdziesz w opracowaniach opublikowanych w LEX BHP:

 

Publikacje zostały przygotowane przez Sebastiana Kryczkę - prawnika, eksperta prawa pracy, problematyki bhp oraz zagadnień kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy. Był on pracownikiem merytorycznym Państwowej Inspekcji Pracy, jak również współpracownikiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jako były pracownik PIP posiada bogate doświadczenie w zakresie między innymi poradnictwa, w ramach którego ocenia wątpliwości prawne przez pryzmat zarówno szeroko rozumianego prawa pracy, jak również kompetencji kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

 

Maria Kubacka

Product Manager BHP