Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

W 2024 r. wyższy odpis na ZFŚS

19 lutego 2024

W 2024 r. wzrosła wysokość odpisu na ZFŚS. Ustawodawca, po kilku latach zamrażania odpisu, w 2024 r. już się na to nie zdecydował. W efekcie podstawą do ustalenia odpisu na ZFŚS w 2024 r. jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w drugim półroczu 2023 r.

Wieloletnie zamrażanie odpisu 

Co do zasady, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do ustalenia wysokości odpisu podstawowego służy przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Jednak od 2012 r. przepis ten nie był stosowany - odpis na ZFŚS był "zamrażany", tzn. ustalany na podstawie wynagrodzenia wskazywanego przez tzw. ustawy okołobudżetowe.

W 2024 r. wzrost odpisu 

W 2024 r. ustawodawca postanowił "odmrozić" odpis a więc jest on ponownie ustalany w sposób określony w art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS. Oznacza to, że podstawą ustalenia odpisu w 2024 r. jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2023 r. lub w drugim półroczu 2023 r., jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Zgodnie z komunikatem GUS z 16 lutego 2024 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2023 r. wyniosło 6246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6445,71 zł.

Oznacza to, że dla ustalenia wysokości odpisów na ZFŚS w 2024 r. należy przyjąć kwotę 6445,71 zł.

Jaka jest wysokość odpisu? 

Należy przypomnieć, że fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych:

Wysokość odpisu podstawowego

Wysokość w %

1. Na jednego zatrudnionego

37,5%

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. lub w drugim półroczu 2023 r., jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, tj. 6445,71 zł.

2. Na jednego pracownika młodocianego

– w pierwszym roku nauki 5%

– w drugim roku nauki 6%

– w trzecim roku nauki 7%

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym powyżej

3. Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

50%

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym powyżej

4. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o:

6,25%

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym powyżej, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

5. Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o:

6,25%

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym powyżej, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki

6. Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu, mogą zwiększyć fundusz świadczeń socjalnych na każdą zatrudnioną osobę o:

7,50%

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym powyżej, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Do kiedy należy odprowadzić odpis?

Pracodawcy tworzący ZFŚS są obowiązani do przekazania na rachunek Funduszu równowartości dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy w terminie do 30 września (z tym, że 75% odpisów muszą odprowadzić w terminie do 31 maja tego roku).

Sprawdź ile dokładnie wyniosą odpisy na poszczególne grupy pracowników w 2024 r.

Podział majątku wspólnego małżonków

Izabela Baranowska

Senior Product Manager

Działu Kadry i HR

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy